środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

Notowania

02.11.2004 00:00
             
Amerykańska firma Ecolab otworzyła w Raciborzu swój zakład. Znajduje się on na terenie fabryki Henkla. Zatrudnia 10 osób. Produkowane są tu specjalistyczne środki czyszczące.

Odbyło się walne zebranie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Właścicielem spółki jest miasto. Podjęto uchwałę o zbyciu nieruchomości przy ul. Bema 4 oraz poszerzeniu zakresu działalności. Jak dowiedzieliśmy się, ofertę przejęcia PK złożyła firma z Rybnika.

Mieszko SA otrzymało zawiadomienie o liczbie akcji spółki posiadanych przez Donalda Richarda Clarka. 18 października inwestor ten przekroczył próg 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Łączna liczba posiadanych przez niego akcji wynosi obecnie 3.023.340, co daje 7,40 proc. w kapitale akcyjnym.

15 października Mieszko SA podpisało aneks do umowy leasingu nieruchomości z ING Lease (Polska) sp. z o.o. Mieszko, dążąc do ograniczenia ryzyka z tytułu różnic kursowych, dokonało przewalutowania kwoty zobowiązania wynikającego z umowy leasingu nieruchomości z euro na złotówki.

6 grudnia odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Rafako S.A. Tematem obrad będą zmiany w składzie rady nadzorczej spółki.

20 października Rafako S.A. otrzymało od lidera konsorcjum - firmy Alstom Power Boiler GmbH zawiadomienie o złożeniu do sądu pozwów w imieniu uczestników konsorcjum Alstom Power Boiler GmbH i Rafako S.A. przeciwko Zespołowi Elektrowni PAK S.A. o zapłatę z gwarancji 26,5 mln zł oraz Elektrimowi o zapłatę z gwarancji 9,9 mln zł. Gwarancje te stanowią zabezpieczenie części wierzytelności raciborskiej spółki z tytułu zawieszonej realizacji inwestycji w PAK II.

Radni miejscy wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej przy ul. Katarzyny. Działka ma powierzchnię 0,20 ha i zabudowana jest budynkiem magazynowym o powierzchni 324 m kw. Teren ten w trzecim przetargu znalazł już co prawda nabywcę, ale okazało się, że magistrat źle przygotował dokumenty geodezyjne. Konieczne więc było ponowne przyjęcie uchwały Rady. Ogłoszony też będzie kolejny przetarg.

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Racibórz przypomina, że przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie mieli obowiązku uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, są obowiązani w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli do 21 lutego złożyć we właściwym organie ewidencyjnym zgłoszenie o dokonanie wpisu do tej ewidencji. Jednocześnie warto również pamiętać, że przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej zobowiązani są do 31 grudnia uzupełnić posiadany wpis do ewidencji działalności gospodarczej o numer ewidencyjny PESEL, a dotychczasowy zakres wykonywanej działalności gospodarczej powinien odpowiadać Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Tekst PKD dostępny jest na stronie internetowej www.stat.gov.pl. Do końca roku aktualizacja jest bezpłatna. Po 1 stycznia będzie kosztować 50 zł. Bez niej urzędy gmin nie wydają przedsiębiorcom aktualnych zaświadczeń.
  • Numer: 45 (655)
  • Data wydania: 02.11.04