Czwartek, 15 kwietnia 2021

imieniny: Anastazji, Wacława, Leonida

RSS

WAŻNE:

Notowania

01.01.2003 00:00
  • 105 przestępstw gospodarczych stwierdziła raciborska policja w 93 dochodzeniach prowadzonych w ciągu trzech pierwszych kwartałów minionego roku. Wykryto 103 sprawców tych czynów, co daje wykrywalność na poziomie 98,1 proc. - wynika ze sprawozdania Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.
  • Wydział Obywatelski Urzędu Miasta przypomina o obowiązku dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2003 r. Nie dokonanie powyższej opłaty w terminie określonym ustawą tj. do 31 stycznia spowoduje wygaśnięcie zezwoleń. W związku z nowym sposobem naliczania opłat ratusz prosi handlowców o złożenie oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do dnia 10 stycznia 2003 r. 
  • Kolejny raz opłaty komunikacyjne zwiększyły pod koniec ubiegłego roku dochody powiatu. Dodatkowe 120 tys. zł przeznaczono na wydatki Starostwa.
  • W okresie ostatnich 12 miesięcy Fabryka Kotłów Rafako S.A. zawar-ła dwie umowy z firmą Babcock Wilcox Volund ApS - Szwecja, na łączną kwotę około 4,1 mln euro. Umowa o największej wartości wynoszącej około 2,6 mln euro, została zawarta w dniu 5 grudnia 2002 r., a jej przedmiotem jest dostawa elementów kotła do spalarni odpadów komunalnych w miejscowości Bandhagen w Szwecji, w terminie do września 2003 r. Maksymalna łączna wysokość kar umownych jest ograniczona do 15 proc. wartości umowy.
  • Zarząd Rafako S.A. informuje, iż zamierza wprowadzić w spółce zasady ładu korporacyjnego, co potwierdzi w późniejszym terminie stosownym oświadczeniem. Zarząd dokonał oceny stosowania obecnego zakresu zasad ładu korporacyjnego i przedstawił Radzie Nadzorczej propozycję katalogu zasad dla Rafako S.A. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła podjęte działania w tym zakresie, a po dokonaniu analizy i oceny zaproponowanych zasad przedstawi swoją rekomendację najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu RAFAKO S.A., które podejmie decyzję co do stosowania powyższych zasad w Spółce
  • 12 grudnia został zawarty układ sądowy pomiędzy Rafamet S.A. i wierzycielami, na warunkach zaproponowanych przez spółkę. Zatwierdzenie układu nastąpi 30 stycznia. W układzie uczestniczyło 566 wierzycieli. Za jego zawarciem opowiedzieli się wierzyciele posiadający 83,7 proc. ogółu wierzytelności objętych układem (16,5 mln zł), przy 93,2 proc. ważnych głosów.
  • ZPC Mieszko S.A. jako kredytobiorca zawarły 12 grudnia 2002 r. umowę kredytową z ING Bank Śląski S.A. o kredyt złotowy średnioterminowy. Kwota zaciągniętego kredytu wynosi 9 mln zł. Termin spłaty ostatniej raty przypada na 15 grudnia 2005 r. Transakcja ta, jak informuje Mieszko, jest częścią planu zmiany struktury finansowania spółki, mającą na celu wydłużenie terminów spłat kapitału obcego. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na spłatę kredytów krótkoterminowych.
  • W drodze przetargu na wysokość miesięcznego czynszu prezydent zamierza oddać w najem wolny lokal mieszkalny przy ul. Społecznej 6/1 składający się z 4 pokoi, powierzchnia 113,6, centralne ogrzewanie. Cena wywoławcza 274 zł.
  • Numer: 1 (560)
  • Data wydania: 01.01.03