Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

Raporty bieżące

18.12.2002 00:00

Spółka przekazywała do publicznej wiadomości raport bieżący o następującej treści:
W dniu 3 grudnia 2002 roku RAFAKO S.A. otrzymała od spółki zależnej ELWO S.A. z siedzibą w Pszczynie informacje o zawarciu znaczącej umowy. Umowa została skutecznie zawarta w dniu 2 grudnia 2002 roku, pomiędzy konsorcjum ELWO S.A. i PPU „Energo-Inwest” Sp. z o.o. w Rybniku, a Elektrownia Rybnik S.A. Przedmiotem umowy jest modernizacja elektrofiltrów na dwóch kotłach w Elektrowni Rybnik S.A., która ma być wykonana przez konsorcjum w okresie od lutego 2003 do kwietnia 2004 roku. Wartość umowy wynosi 31,73 mln zł, natomiast maksymalna wysokość kar umownych jest ograniczona do 20% wartości umowy, przy czym ich zapłata w maksymalnej kwocie określonej w umowie, nie wyłącza uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych RAFAKO S.A.

Jubilaci
 
25-lecie swojej  pracy  obchodzili:
 - 1 grudnia Pan Jarosław Czapkowski z Zakładu Konstrukcji Stalowych,
 - 1 grudnia Pan Jan Samotyj z Zakładu Elementów Kotłowych.
 
30-lecie swojej  pracy obchodził:
 - 9 grudnia Pan Józef Parobiec z Zakładu Elementów Kotłowych.
 
40-lecie swojej  pracy  obchodzili:
 - 11 grudnia Pan Zygmunt Rostkowski z Działu Nadzorów i Obsługi Gwarancyjnej,
 - 12 grudnia Pan Zenon Cempel z Zakładu Elementów Kotłowych.

Z tej okazji podziękowania za wkładany w pracę trud oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności składa Zarząd RAFAKO S.A., współpracownicy i zespół  redakcyjny.

  • Numer: 51/52 (558/559)
  • Data wydania: 18.12.02