Niedziela, 26 stycznia 2020

imieniny: Pauli, Polikarpa, Pauliny

RSS

Lokale do wzięcia

16.10.2002 00:00
1 stycznia przyszłego roku wejdzie w życie przyjęta niedawno uchwała Rady Miasta wyrażająca zgodę na sprzedaż komunalnych lokali użytkowych.

Przypomnijmy, że według przyjętych zasad, prawo do nabycia takiego lokalu przysługiwać będzie wyłącznie najemcy pod warunkiem jednak, że spełnione będą  następujące warunki: umowa najmu zawarta jest na czas nie określony a najem trwa przynajmniej przez okres dwóch lat, najemca prowadzi w nim działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek oraz należycie wywiązuje się z warunków określonych w umowie a w szczególności nie zalega z opłatami czynszowymi. Uchwała zawiera również katalog lokali wyłączonych ze sprzedaży, w którym zawierają się lokale usytuowane w budynkach zaliczonych do komunalnych zasobów socjalnych, w budynkach których usytuowanie niezgodne jest z planem zagospodarowania przestrzennego miasta oraz w zasobach przeznaczonych do rozbiórki.  
 
Jak informuje nas Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, każdy zbywany lokal poddany zostanie wycenie rzeczoznawcy majątkowego, który ustali jego wartość rynkową, będącą podstawą do ustalenia ceny sprzedaży. Spłata ceny odbywać się będzie za gotówkę lub na wniosek najemcy, może zostać rozłożona na raty w ten sposób, że min. 50 proc. ceny winno być uiszczone przed aktem notarialnym, a spłata pozostałej należności odbywać się będzie w czterech, równych ratach rocznych, płatnych do 31 marca każdego roku. Dług oprocentowany zostanie według stopy redyskonta weksli NBP, a jego spłata na rzecz gminy - zabezpieczona w formie hipoteki. 
 
Wszczęcie postępowania w sprawie o wykup lokalu użytkowego nastąpi na wniosek zainteresowanego najemcy, który zobowiązany będzie ponieść koszty postępowania, na poczet których - wraz ze złożonym wnioskiem, w kasie urzędu miasta  - winien wpłacić zaliczkę w kwocie 400 zł. Wnioski w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych, na odpowiednich drukach, dostępnych w Urzędzie Miasta pok.220, należy składać już teraz w sekretariacie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

opr. (w)

  • Numer: 42 (549)
  • Data wydania: 16.10.02