Czwartek, 27 czerwca 2019

imieniny: Władysława, Maryli, Władysławy

RSS

ZDW Katowice zapowiada naprawę zamkniętej drogi

14.08.2013 08:50 | 2 komentarze | tora

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zamierza naprawić zamknięty odcinek DW 932 w Świerklanach i Marklowicach. Złożył już w tej sprawie wniosek do zarządu województwa o przesunięcie pieniędzy zaoszczędzonych po przetargach rozstrzygniętych w maju i czerwcu.

ZDW Katowice zapowiada naprawę zamkniętej drogi
Koleiny w niektórych miejscach sięgały 30 cm. Fot ZDW Katowice
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przyznać pieniądze może Sejmik Śląski, który zbiera się pod koniec sierpnia. Jeśli przesunie środki, zdegradowana droga zostanie naprawiona.

 

ZDW przypomina, że w ub. roku DW 932 na od­cin­ku od skrzy­żo­wa­nia z DW 930 do węzła au­to­strady A 1 w Świer­kla­nach, a także 4 km tej drogi w Marklowicach wyre­montowano kosz­tem ok. 8 mln zł. - Nie był to grun­tow­ny re­mont, bo na to bra­ko­wało środ­ków. Jed­nak na­wierzch­nia zo­sta­ła sfre­zo­wa­na i u­ło­żono po­nad­dwu­dzie­stocen­try­metrowy pa­kiet bi­tu­micz­ny. Było to pilną ko­niecznością, bo wia­do­mo już było, że most w Msza­nie nie bę­dzie go­towy i DW 932 bę­dzie mocno ob­cią­żona przez ruch po­jaz­dów z au­to­strady. Nie­stety bra­kło pie­nię­dzy na dal­szy re­mont DW 932 - informuje ZDW w Katowicach.