środa, 26 czerwca 2019

imieniny: Jana, Pawła, Miromira

RSS

Zmiany w sposobie przesyłania dokumentów do urzędów skarbowych

04.01.2015 20:06 | 0 komentarzy | ż

1 stycznia weszły w życie zmiany w zakresie obowiązków płatników PIT, CIT w zakresie wysyłania deklaracji, informacji i rocznego obliczenia podatku drogą elektroniczną. Mają one zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014.

Zmiany w sposobie przesyłania dokumentów do urzędów skarbowych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. W praktyce formularze te powinny być przesyłane do US-ów w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym.

Obowiązująca od nowego roku nowelizacja ustawy nakłada nowe obowiązki m.in. według kryterium, czy płatnicy sporządzają i przekazują imienne informacje o wysokości dochodów podatników podatku dla więcej lub nie więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych) i w zależności od tego, czy tych informacji w ich imieniu nie składa biuro rachunkowe.

Zasadniczo zmiany w sposobie i terminie dostarczania deklaracji i informacji podatkowych nie dotyczą podatników PIT-37 (choć będą oni mogli skorzystać z usługi PFR, o czym dalej).

Dla kogo droga elektroniczna, dla kogo papier?

Informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 - jeżeli są sporządzane za dany rok za więcej niż 5 podatników lub są składane w imieniu podatników przez biuro rachunkowe) oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej w terminie do końca lutego po zakończonym roku podatkowym (PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1A, PIT-40) a w  terminie  do końca stycznia po zakończonym roku podatkowym (PIT-4R, PIT-8AR). W formie dokumentu elektronicznego należy również przekazywać IFT-3.

Natomiast jeżeli informacje te lub roczne obliczenie podatku jest sporządzane za nie więcej niż 5 podatników i czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe, informacje te oraz roczne obliczenie podatku (a także deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR) można złożyć w formie papierowej. Zmienił się natomiast termin ich złożenia - do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Powyższy wyjątek nie dotyczy IFT-3, który składany jest wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ustawa wprowadza także obowiązek składania zeznań CIT-8, CIT-8A, CIT-8B oraz informacji IFT-2/IFT-2R za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Możliwość składania ww. formularzy w formie papierowej dotyczy podatników, którzy na podstawie przepisów wymienionych w art. 45ba ust. 2 ustawy PIT są obowiązani sporządzić informacje oraz roczne obliczenie podatku za rok podatkowy dla nie więcej niż 5 podatników. Podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, stosują przepisy art. 27 ust. 1c i art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Spełnienie warunku do przesyłania ww. dokumentów w tradycyjny (pisemny) sposób nie pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uniwersalna Bramka Dokumentów

Powyższym zmianom towarzyszy udostępnienie przez Ministerstwo Finansów Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD), umożliwiającej złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20 000 PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 (które w UBD zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z) oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem.

Dodatkowo przewiduje się wdrożenie rozwiązania, które umożliwi podatnikom, będącym osobami fizycznymi, podpisywanie PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3 oraz PIT-40, danymi autoryzującymi. W przypadku pozostałych podmiotów (niebędących osobami fizycznymi) e-deklaracje należy podpisywać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym. Do urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników należy złożyć formularz UPL-1 w formie papierowej (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu).

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce "Dla Płatników". Wszelkie pytania i problemy techniczne można zgłaszać za pomocą korespondencji mailowej na adres info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl

Budowa elektronicznej informacji podatkowej

Zakłada się, że wzrost liczby dokumentów podatkowych przekazywanych administracji podatkowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej pozwoli na natychmiastowe gromadzenie w systemie informatycznym danych niezbędnych do uruchomienia usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PFR). W pierwszym etapie usługa PFR zostanie udostępniona dla podatników składających zeznanie podatkowe PIT-37. PFR za 2014 r. będzie można pobrać ze strony Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl), a korzystanie z tej usługi będzie mieć charakter fakultatywny – będzie prawem podatnika, a nie obowiązkiem.

Zmiany mają przyczynić się do budowy elektronicznej administracji podatkowej, co powinno podwyższyć poziom dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych oraz ograniczenie najczęściej popełnianych błędów podczas rozliczeń podatkowych.

Więcej informacji:

Pobierz Komunikat do płatników - e-deklaracje.doc (format doc, rozmiar ~95.17 k)

źródło: US Wodzisław Śląski, oprac. żet, fot. sxc.hu