środa, 27 maja 2020

imieniny: Jana, Juliusza, Radowita

RSS

Śmieci to wielkie pieniądze. EMPOL gotów zbudować w Raciborzu instalację przetwarzania odpadów

27.09.2014 14:20 | 0 komentarzy | żet

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów tworzyłaby z działającymi obecnie kompostownią oraz składowiskiem odpadów zintegrowane centrum przetwarzania odpadów komunalnych. Jakie warunki postawiły władze chętnym do budowy instalacji?

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów to wielomilionowa inwestycja, która umożliwi przetworzenie odpadów komunalnych powstających na terenie Raciborza. Całość zostanie zrealizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto ze swojej strony oferuje teren, na którym powstanie instalacja (należący do Zakładu Zagospodarowania Odpadów, Racibórz ul. Rybnicka) oraz strumień odpadów. Rolą prywatnego inwestora będzie zaprojektowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja instalacji. Do ogłoszonego przez władze Raciborza dialogu konkurencyjnego dopuszczono pięć podmiotów: Remondis (oddział Sosnowiec), Tonsmeier Południe, PUK EMPOL oraz konsorcja: FB Serwis-Cespa Gestion de Residuos oraz PPHU KOMART-NAPRZÓD. O dziwo, ostatecznie na złożenie swojej oferty zdecydował się tylko EMPOL (firma działa głównie na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego, obsługuje zakłady zagospodarowania odpadów w Gorlicach, Tylmanowej i Młynach).

Otwarcie ofert nastąpiło zgodnie z procedurą  w miniony piątek (26.09.2014) w Sali Kolumnowej UM Racibórz o godz. 12.00. Ustalone przez władze miasta kryteria dotyczyły:

  • wysokości opłaty pobieranej za jedną tonę odpadów dostarczonych do instalacji (najkorzystniejsza ocena - najniższa cena),
  • wyrażonej w % ilości przetworzonych przez instalację odpadów z jednej tony, jakie zostaną zdeponowane na składowisku odpadów (najkorzystniejsza ocena - jak najniższy % odpadów, które trafią na składowisko),
  • terminu wykonania instalacji (najkorzystniejsza ocena - najkrótszy termin),
  • gwarancji udzielonej przez partnera prywatnego po zakończeniu okresu, na jaki zawarta będzie umowa o PPP po przekazaniu instalacji zamawiającemu, tj. Gminie Racibórz (najkorzystniejsza ocena - najdłuższy termin),
  • cena, za jaką partner prywatny przekaże instalację miastu po wygaśnięciu umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL z Tyrmanowa gotowe jest zaprojektować i wybudować instalację w ciągu roku od podpisania umowy oraz eksploatować ją przez kolejne 20 lat. Po upływie tego okresu Gmina Racibórz będzie mogła odkupić instalację za 1000 zł (brutto). Przez kolejne trzy lata instalacja będzie objęta gwarancją EMPOLU. Ponadto przedsiębiorstwo zobowiązało się do składowania na terenie składowiska odpadów nie więcej niż 35% przetworzonych w instalacji odpadów. Za każdą tonę dostarczanych do instalacji odpadów Gmina Racibórz będzie zobowiązana zapłacić EMPOLOWI 318,60 zł (brutto).

Złożona przez PUK EMPOL oferta zostanie teraz sprawdzona pod względem formalnym i zweryfikowana. Wkrótce okaże się, czy to właśnie EMPOL zbuduje raciborską instalację przetwarzania odpadów. O losach inwestycji będziemy Państwa informować na bieżąco na portalu nowiny.pl oraz na łamach "Nowin Raciborskich".

Wojtek Żołneczko

Główny Inspektor Ochrony Środowiska określa RIPOK (regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych) jako "perły w koronie systemu gospodarki odpadami komunalnymi". Głównym celem RIPOK jest uzyskanie wysokich poziomów recyklingu niektórych rodzajów wytwarzanych odpadów i redukcja bioodpadów składowanych na składowiskach poprzez profesjonalne przetwarzanie odpadów.