Wtorek, 23 lipca 2019

imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława

RSS

Droga wojewódzka przez Marklowice i Świerklany zamknięta do odwołania!

09.08.2013 23:34 | 12 komentarzy | art

Zarząd Dróg Wojewódzkich zdecydował o zamknięciu dla ruchu tranzytowego DW 932. Powodem fatalny stan drogi.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jeszcze około godz. 17.00 droga była przejezdna na całym odcinku od Wodzisławia do węzła autostradowego w Świerklanach, ale jest stan był tak tragiczny, że samochody z niskim zawieszeniem nie miały szans na normalne poruszanie się po jezdni. W ostatnich dniach w asfalcie - na skutek wysokich temperatur i ruchu ciężarówek, które muszą poruszać się tędy ze względu na zamknięty wciąż most autostradowy w Mszanie - wyżłobione zostały bardzo głębokie koleiny uniemożliwiające normalną i w miarę płynną jazdę. Dlatego ZDW zdecydował o zamknięciu drogi.

- Dziś od rana ko­mi­sja zło­żona z przed­sta­wi­cieli ZDW w Ka­to­wi­cach i pra­cow­ni­ków firmy pro­wa­dzą­cej bie­żą­ce u­trzy­ma­nie DW 932 w po­wie­cie wo­dzi­sław­skim, do­kona­ła o­glę­dzin tej drogi w Świer­kla­nach. Stwier­dzo­no, że de­gra­dacja tech­nicz­na drogi jest tak za­awan­so­wana, że od­ci­nek mię­dzy skrzy­żo­wa­niem z DW 930 w Świer­kla­nach a skrzy­żo­wa­niem z drogą po­wia­tową w Mar­klo­wi­cach (ul. Wio­sny Ludów) musi być za­mknię­ty. Pra­cow­ni­cy firmy od­powie­dzial­nej za bie­żą­ce u­trzy­ma­nie tej drogi, jesz­cze dzi­siaj u­sta­wią od­powied­nie o­zna­kowanie. Droga bę­dzie za­mknię­ta cał­ko­wi­cie dla ruchu tran­zy­to­we­go. Do­pusz­czal­ny bę­dzie je­dy­nie do­jazd do po­se­sji - informuje ZDW.

Zamkniętą drogę można objechać przez Świerklany w kierunku Połomi i Mszany (DW 930), następnie w kierunku Wodzisławia (DW 933).

 

(art)