Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Kierownik OPS odnosi się do sprawy z pieniędzmi na pomoc Ukraińcom

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Irena Koczwara postanowiła szczegółowo wyjaśnić, co spowodowało, że w gminie przyjęto zasady szczegółowej weryfikacji wniosków o środki dla osób opiekujących się Ukraińcami. Odniosła się także do opinii mieszkańców, które zawarte zostały w ostatnim numerze Nowin Wodzisławskich. 

Kierownik OPS odnosi się do sprawy z pieniędzmi na pomoc Ukraińcom
O sprawie świadczeń dla opiekunów obywateli Ukrainy pisaliśmy w ostatnim numerze Nowin Wodzisławskich.

Kierownik OPS odnosi się do sprawy z pieniędzmi na pomoc Ukraińcom

Czy w OPS Lubomia można dostać zasiłek na piękne oczy? Nie można. Nigdy też takie stwierdzenie nie padło z ust kierownika ani żadnego z pracowników OPS. Powołanie się na takie  stwierdzenie przeczy ponadto dalszej części artykułu, z którego wynika, iż to właśnie gmina Lubomia przeprowadza weryfikację przyznawania świadczenia w sposób bardziej dokładny, tj. m.in. poprzez przedstawienie rachunków, dokumentujących wydatki ponoszone w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy. Realizacją tego zadania zajmują sie w okolicznych gminach urzędy gmin lub OPS-y. W gminie Lubomia przyznawanie i wypłata tego świadczenia zostało zlecone upoważnieniem Wójta OPS-owi.

Do początku lipca br. świadczenie to wypłacono w pełnych wnioskowanych kwotach na 43 złożone wnioski. Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy świadczenie to jest wypłacane z dołu, toteż 7 wniosków z czerwca i lipca czeka na rozpatrzenie po wpłynięciu kolejnej transzy środków od Wojewody.

Oprócz przyznawania 40 zł za 1 dobę dla opiekunów obywateli Ukrainy, OPS wypłacił też 117  świadczeń w wys. 300 zł dla każdego obywatela Ukrainy, a na bieżąco przyznawane są zasiłki celowe, stypendia, świadczenia rodzinne dla tych obywateli, a także opłacane są posiłki w szkołach i przedszkolach naszej gminy dla dzieci obywateli Ukrainy.

To wymaga wiele pracy, często w terenie - gdzie środowiska obywateli Ukrainy są odwiedzane nawet kilkakrotnie. Toteż stwierdzenie „mieszkańcy Lubomi bez zasiłków na Ukraińców” jest nieprawdziwe i krzywdzące dla naszego OPS.

Nieprawdą  jest, jak podaje w artykule P. Kura, iż nie dostała ani grosza. Poprzednia właścicielka posesji, na której zakwaterowani są obywatele Ukrainy (a na których obecnie P. Kura składa wniosek), otrzymała  świadczenie w pełnej wnioskowanej wysokości, a którym to świadczeniem, jak twierdziła (co potwierdziła P. Kura) „się podzieliły”? Taki sposób załatwienia sprawy już sugeruje „brak ponoszenia zakwaterowania i wyżywienia na własny koszt”, a to jest sprzeczne z przepisami. Nieprawdą jest też, iż przy składaniu pierwszego wniosku „już pojawiły się problemy”. Wniosek został załatwiony pozytywnie, a środki wypłacone.

Mówiąc o emocjach, o których wspomina P. Kura, należy zaznaczyć, iż P. Kura podczas kilkukrotnych odwiedzin w naszym OPS zachowywała się arogancko i kłótliwie. Nigdy nie rozmawiałam z P. Kurą na osobności, ale w obecności z-cy kierownika czy pracowników socjalnych, którzy potwierdzają emocje i to te negatywne, wyłącznie ze strony P. Kura.

Wyzwiska, podniesiony głos, brak przyjmowania tłumaczeń i prób zapoznania się z przepisami (których jak twierdziła nie zna i nie chce znać) – były sposobem „załatwiania sprawy przez P. Kurę”. Miało też miejsce wielokrotnie wydzwanianie, po godzinach pracy do pracownika socjalnego, z ostrzeżeniami przed konsekwencjami odmowy.

Nigdy też ze strony OPS nie padła sugestia, aby P. Kura miała złożyć wniosek na 3 osoby, czy też na nią i jej męża. Sprawa ta była już poprzednio tłumaczona zainteresowanej, iż przedstawione dokumenty nie mogą zawierać wydatków na żywność zakupioną na potrzeby jej 3-osobowej rodziny, a jedynie wydatki ponoszone w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy.

Zaznaczyć należy, iż do dzisiaj P. Kura nie odniosła się do niejasności, które były podstawą odmowy. Jak do każdego pisma, przysługuje jej prawo ustosunkowania się i złożenia wyjaśnień. Oprócz zawiadomienia Waszej Redakcji, P. Kura ani pisemnie, ani też słownie na ponownym spotkaniu w OPS w tej sprawie - nie wyjaśniła nieścisłości, a podczas rozmów opuściła spotkanie. Widocznie wizerunek medialny jest dla niej ważniejszy, niż złożenie wyjaśnień, dotyczących np. faktu, (oprócz innych zawartych w odmowie nieścisłości), iż z umowy, o której wspomina P. Kura, zawartej z właścicielką posesji wynika, iż to P. Kura ma ponosić koszty zakwaterowania tj. opłat za media, prąd, śmieci, a z przedstawionych rachunków wynika, iż koszty te nadal pokrywa właścicielka.

Sposób weryfikacji ponoszonych wydatków za pomocą paragonów czy rachunków czy też innych dowodów zakupu nie jest „pomysłem” kierownika czy pracowników OPS, ale wynika z przepisów ustawy oraz wytycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.2022 r., potwierdzonych pismem ŚUW-Wydz.Rodziny i Polityki Społ., kierowanych nie tylko do OPS, ale do wójtów , burmistrzów, prezydentów.

Z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. „w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego…”  oraz powyższych  wytycznych (dostępnych od początku przyznawania świadczeń  na BIP OPS Lubomia) wynika jednoznacznie, iż  „gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia”, a „weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy…" (w gminie Lubomia pracownicy OPS). "Świadczenie pieniężne przysługuje na zapewnienie łącznie zakwaterowania i wyżywienia”, „każdemu podmiotowi, (...) który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu” (art. 13 ust.1 zmien.  ust. z dn. 8.04.22.r.). „Przy zapewnieniu wyłącznie zakwaterowania, bez zapewnienia wyżywienia, świadczenie nie przysługuje”. Ponadto „jednostki samorządu mogą samodzielnie wypracować procedurę weryfikacji” i „ocenić dostępne dowody przedstawione przez wnioskodawcę, w tym paragony, faktury”, a „wybór czy dokonać weryfikacji wszystkich wniosków czy tylko budzących wątpliwości pozostawiono władzom lokalnym”. Z§ 3 ust. 4 Rozporządzenia wynika ponadto, iż świadczenie nie przysługuje, jeżeli we wniosku podano nieprawdę. Świadczenie przysługuje na okres 120 dni, liczonych od pierwszego dnia przekroczenia granicy .

W oświadczeniu dołączonym do wniosku wnioskodawca podaje pod odpowiedzialnością karną, iż na własny koszt zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej we wniosku.

W związku z powyższymi wytycznymi Ministerstwa, na moją prośbę, w kwietniu br. spotkałam się  z władzami gminy, z prośbą o wskazówki dotyczące przyznawania tego świadczenia. Byliśmy zgodni, iż przy wydatkowaniu środków z budżetu państwa (Funduszu pomocy) należy zachować  „szczególną ostrożność” i „kierować się wyłącznie przepisami prawa i wytycznymi”.

Po tym spotkaniu oraz biorąc pod uwagę wskazania Ministerstwa, OPS Lubomia opracował pisemne „Procedury weryfikacji” polegające m. in. na wizji lokalnej, dopuszczeniu innych dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki, a nie tylko oświadczenia.

Były przypadki na terenie gminy Lubomia, kiedy to obywatele Ukrainy składali oświadczenie, iż nie zapewniono im wyżywienia, a wnioskodawca utrzymywał, iż żywi te osoby, bądź kiedy żywieniem obywateli zajmowały się inne podmioty niż wnioskodawca. Należy wziąć pod uwagę także to, iż tylko w gminie Lubomia występuje po kilka środowisk, gdzie podmioty fizyczne kwaterują większe niż w innych okolicznych gminach skupiska obywateli Ukrainy, tj. środowiska liczące 9 do 30 osób z Ukrainy, podczas gdy w innych gminach 1-3, rzadziej 1-5. To sprawia, iż wnioski o wypłatę tego świadczenia opiewają na dużo wyższe kwoty, niż w innych gminach (w przypadku np.: 9 osób świadczenie dla wnioskodawcy przysługuje w wys. 43 200 zł za 120 dni, 30 osób to 144 000 zł za 120 dni), były jedną z przyczyn dokonywania dodatkowej weryfikacji za pomocą dodatkowych dokumentów.

Jest przy tym zrozumiałe, że wypłata takich środków z budżetu państwa, za którą jako kierownik jestem odpowiedzialna, wymaga zgodności z przepisami, a co za tym idzie – szczególnej weryfikacji.

Decyzji o przyznaniu czy też odmowie świadczenia nie podejmuję samodzielnie, ale na podstawie pisemnych wskazań pracowników OPS, dokonujących: weryfikacji w terenie, rozmów z obywatelami Ukrainy jak i wnioskodawcami.

Czy taki sposób weryfikacji jest rzetelny? Nie ma idealnego sposobu, ale z pewnością daje on możliwość sprawdzenia, czy zostały spełnione przesłanki ustawowe (np. ponoszenie łącznie kosztów zakwaterowania i wyżywienia) w bardziej rzeczywisty sposób niż tylko składane oświadczenia.

Z przedstawionych dokumentów powinno wynikać, iż zakupiona ilość, rodzaj produktów, daje podstawy do przyjęcia, że w danym przypadku dochodzi do wyżywienia podanej we wniosku  liczby osób. Taka weryfikacja, szczególnie w środowiskach tak dużych, jak w gminie Lubomia, ogranicza do minimum nieuczciwość wnioskodawcy, gdyż zakupiona ilość towaru na 9 czy 30 osób wynika ze wskazań paragonu czy rachunku i jest, a przynajmniej powinna być dużo wyższa, niż w przypadku żywienia 1 czy 3 osób. W obecnych czasach, kiedy wydanie paragonu jest obowiązkiem sprzedającego, to ich zebranie przez wnioskodawcę jest dość niską ceną, biorąc pod uwagę korzyści.

Irena Koczwara - kierownik OPS Lubomia

19 komentarzy

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
Objektywny 05.08.2022 10:54

Za słowo dziękuję Ty nic nie kupisz i nic nie zyskasz .Zyskują jak widzisz i to z coraz większą popularnością słowa daj ,daj,daj nie odmawiaj daj ! ,to jest przecież dla nas kraj . I kogo obchodzi że ktoś na to- Daj -ciężko pracuje ,przecież się nie znają .......

~M@szkaniec (188.137. * .148) 04.08.2022 21:15
oceniono 1 raz
1
Zgłoś

Zastanawiam sie jak nazwac osoby pobierajace rozne swiadczenia, to panstwo rozdaje swoim przepisami, nie motywuje ludzi do pracy. A potem tym co ciezko pracuja dostaje sie, nie slyszac slowa dziekuje.

~Jaaaa99 (188.117. * .67) 04.08.2022 08:34
oceniono 1 raz
-1
Zgłoś

Xxx123 No właśnie tak działa ops w Lubomii jak się powie prawdę i nie ma na rękę Pani kierownik to wniosek zostawić bez rozpatrzenia gratulacje tak działa pomoc

~Marek007 (188.117. * .67) 04.08.2022 07:48
oceniono 1 raz
-1
Zgłoś

Xxx123 a ja jestem za tym żeby tych stado hien wreszcie zajęło się zwykłymi obywatelami a nie menelami na które nasze pieniądze idą

~Xxx123 (188.137. * .74) 04.08.2022 07:31
oceniono 1 raz
1
Zgłoś

szanowny drrwal....
Życzę ci dalszych sukcesów w życiu ale pamiętaj nigdy nie mów nigdy .. nie wiesz co cię czeka jutro a OPS to nie tylko pomoc finansową dla niezaradnych ale też usługowa dla całego społeczeństwa bez względu na dochody...
Niestety ustawy, rozporządzenia i wytyczne do nich ustanawia władza wyższa a urzędnicy to ostatni szczebel realizacji, dlatego też zdarzają się sytuacje takie jak ta, że wnioskodawca jest niezadowolony i pluje jadem na urzędników, bo tych ma naj blizej. Zachowania niektórych petentów w urzędach też są skandaliczne, kiedy wulgarnie wyzywają, a i tak trzeba ich w cywilizowany sposób obsłużyć... Jestem za tym, aby wnioski ryczy pysków pozostawiać bez rozpatrzenia...

~drrwal (188.137. * .64) 03.08.2022 22:16
oceniono 1 raz
1
Zgłoś

M@szkaniec , Mama z Tatą od dzieciństwa wpajali mi że tylko praca daje pieniądze, skoro ty uczyłeś się od taty i mamy żebractwa, złodziejstwa i kombinowania, aby żyć i nie pracować, to nie mój problem. Mnie by honor faceta nie pozwolił iść do MOPSu żebrać, od zawsze uważałem że byt człowieka zależy od jego pracy a nie żebrania i pisania jakiś wniosków na mieszkania, dodatki itp, ja mam swoje pieniądze, pochodzą z pracy i nie potrzebuję jakieś jałmużny, pracowałem z człowiekiem co nie miał nogi, miał protezę i nie korzystał z rent, mopsów itp, tylko pracował a nie żebrał.Uważasz że to dobrze jak całe rodziny żyją z Mopsów i tak dają przykład swojej latorośli? Młodzi ludzie żyją z socjalu, mieszkają w mieszkaniach miasta, bo o swoje nie chce się im zadbać, nie chce się im pracować, uważasz że to przyszłość tego kraju?

~M@szkaniec (188.137. * .148) 03.08.2022 20:46
oceniono 1 raz
1
Zgłoś

Witam. Szkoda, ze na OPS nie patrzy sie przez prymat tego co robi dla nas wszystkich: wyplaca zasilki dla niepelnosprawnych, dodatki oslonowe, zaswiadczenia na swiadczenie czyste powietrze. Wyplaca zasilki na zakup opalu, lekarstwa, zywnosc, na obiady dla dzieci i chcecie mi powiedziec ze te wszystkie osoby to menele ??? A realizowanie programow: Asystent Osobisty Osoby Niepelnosprawnej czy Opieka Wytchnieniowa dla Osob starszych, niepelnosprawnych,samotnych. Brak slow ze sie tego nie docenia

~Tojajestem (188.137. * .76) 03.08.2022 19:26
oceniono 1 raz
-1
Zgłoś

Do uczciwa... Pewnie lepiej patrzeć z boku ...współczuć tak bardzo.... Paczke ewentualnie spakować że starych ciuchów... A niech śpią pod mostami bo przecież nie w moim domu... A ludzie naprawdę taka kasę na tym zrobili że w Lubomi same Porsche jeżdżą... A no i nie zapomnij się pomodlić bo tym się najedzą i dzięki temu wyspia w normalnym łóżku...

~drrwal (188.137. * .64) 03.08.2022 17:36
oceniono 1 raz
1
Zgłoś

Każde OPS powinno zostać zlikwidowane, menele i nieroby do pierdla i przymusowa praca pod okiem strażnika więziennego, zapraszam do Radlina na Emma, albo na wyspa, tam mają dzieci, młodzi ludzie ale do roboty nie pójdą, po co mają iść jak OPS im daje wszystko co im potrzebne do życia. Normalna rodzina musi iść do pracy zarobić, kupić produkty i zrobić z tego obiad, a w Radlinie na Emie to mają za darmo catering, pewnie nie wierzycie ale to prawda, menele i nieroby na Emie mają codziennie catering z ciepłym posiłkiem płaconym przez miasto, codziennie sobie idą i obiad za darmo bez gotowania i sprzątania po obiedzie, jaja jak berety, młodzi ludzie też z tego korzystają, po co mają iść do roboty, jak miasto daje za darmo mieszkania, jedzenie i socjal.

Wojtek11 03.08.2022 17:09

Oj Kura, Kura trzeba odwagi zeby z taka geba do gazety. Szacun! Biznesik nie wypalił to widac ze grzebiesz, ale sie dogrzebiesz. Nie wiem czy kierownik,
choc watpie, ale Kura na pewno jest znana ze swojego dzioba w calej Lubomi! Ludzie, zobaczcie ile dobrego robi ops w Lubomi, a nie słuchajcie pajacow ktorzy chca sie wzbogacić, a im nie wyszlo.

~Uczciwa (5.184. * .179) 03.08.2022 16:43
oceniono 2 razy
2
Zgłoś

Ja myślę ze dobrze, ze to było weryfikowane, bo jak zwykle w takich przypadkach ludzie próbują się wzbogacić na ludzkim nieszczęściu i kombinują żeby zdobyć kasę …

~Olllga200 (188.117. * .67) 03.08.2022 15:17
oceniono 2 razy
-2
Zgłoś

Pani Kura powinna stać pod sklepem jak ci menele którym OPS w Lubomii pomaga i pieniądze idą z naszych podatków to by na pewno dostała

~Tojajestem (188.137. * .76) 02.08.2022 23:08
oceniono 3 razy
-1
Zgłoś

Pewnie że by zbierali jakby ktoś ich łaskawie o tym poinformował że będą wymagane... Panie z ops były na wywiadach w domach ale żadna nawet nie wspomniała o takim obowiązku... A wstecz trudno uzyskać paragon.... Pani kierownik -jak się czegoś wymaga to wypada o tym poinformować wcześniej i tyle a nie po fakcie żądać...

~Ucziwa (83.26. * .82) 02.08.2022 22:03
oceniono 3 razy
-1
Zgłoś

Sama byłam świadkiem jak Pani kierownik odnosiła się do klienta tak krzyczała że było ją słychać na podwórku no ale co tu dużo mówić najpierw coś musi A potem się wypiera że tak nie mówiła powiem jedno wstyd że mamy taką kierowniczke ops trzeba to zmienić

~Wass1970 (188.117. * .67) 02.08.2022 21:53
oceniono 3 razy
-1
Zgłoś

Kierowni OPS ona już dawno miała tam nie pracować WON !!!

~Jagna12345 (188.117. * .67) 02.08.2022 21:50
oceniono 3 razy
-1
Zgłoś

Miałam okazję poznać Panią kierownik to co prezentuje sobą to to że na dzień dobry krzyczy i zasłania się ustawami które sama sobie interpretuje Panie Wójcie wstyd że Pan ma taką pracownicę

~realistaswd (188.117. * .66) 02.08.2022 21:35
oceniono 3 razy
-1
Zgłoś

Słysząc o kompetencjach pani kierownik i okolicznościach jak nią została to na pewno można jej "wierzyć"...

~drrwal (188.137. * .64) 02.08.2022 19:42
oceniono 1 raz
-1
Zgłoś

Lubomia i Marklowice, masowe wieśniactwo i som my w doma, kura świnia,krowa byk, jajca hektary jeszcze roz kasa i kasiora, lubomia i marklowice...

~Aleksyndry (188.146. * .104) 02.08.2022 18:45

.....