Piątek, 22 października 2021

imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii

RSS

Nieodpłatna pomoc prawna – jak i gdzie ją uzyskać?

13.10.2021 09:00 | 0 komentarzy | EK

Powiat Wodzisławski, który realizuje zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, przypomina o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich oraz mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna – jak i gdzie ją uzyskać?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Na terenie powiatu wodzisławskiego funkcjonują 4 punkty nieodpłatnych porad prawnych oraz 2 punkty nieodpłatnych porad obywatelskich.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych zlokalizowane są w:

 • Zespole Poradni Specjalistycznych przy ul. 26 Marca 164 w Wodzisławiu Śląskim (dwa punkty w jednej lokalizacji),
 • Rydułtowskim Centrum Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich 9a w Rydułtowach,
 • Urzędzie Miasta Pszów przy ul. Pszowskiej 534 w Pszowie.

Punkty nieodpłatnych porad obywatelskich zlokalizowane są w:

 • Centrum Usług Społecznych przy ul. Korfantego 87 w Radlinie,
 • „Oazie Aktywności” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wałowej 30 Wodzisławiu Śląskim,
 • Gminnym Centrum Kultury przy ul. Mikołaja Kopernika 8 w Gorzycach.

Dokładny harmonogram dyżurów prawników znajduje się na stronie www.powiatwodzislawski.pl w zakładce „Punkty bezpłatnych porad prawnych”.

Zasady umawiania się na porady:

Na wizyty do prawników oraz doradców obywatelskich do wszystkich punktów należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 32 412 09 51 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim:

 • od poniedziałku do środy: 7:30-15:30,
 • czwartek: 7:30-17:00,
 • piątek: 7:30-14:00,

bądź e-mailem: pomocprawna@powiatwodzislawski.pl , lub poprzez stronę internetową www.np.ms.gov.pl 

Obecnie, w okresie obowiązywania stanu epidemii, udzielanie bezpłatnych porad może odbywać się również telefonicznie.

Kto jest uprawniony do nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie,

która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie można pobrać od osoby udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i wypełnione składa się tej osobie.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną, która jest pomocą de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:

 • oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku,
 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Co obejmuje pomoc prawna?

 • Nieodpłatna pomoc prawna (udzielana w punktach w Wodzisławiu Śl., Pszowie, Rydułtowach) obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punktach powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Co obejmuje poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (świadczone w punktach w Gorzycach, Radlinie i Wodzisławiu Śl.) obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
 • w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoba, która zgłosi uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania ze strony internetowej Powiatu Wodzisławskiego) wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Potrzebę skorzystania z porady poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy zgłosić również telefoniczne pod nr 32 412 09 51 bądź e-mailem: pomocprawna@powiatwodzislawski.pl 

Wykaz pozostałych jednostek poradnictwa

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim podaje do publicznej wiadomości listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dzięki której osoby poszukujące wsparcia z różnego zakresu mogą odnaleźć właściwą instytucję. Znajdują się tam m.in. placówki świadczące pomoc psychologiczną, a także związaną z pomocą społeczną, rozwiązywaniem problemów uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy domowej, prawami konsumenckimi, prawi pacjenta itp.

Zobacz pełną listę nieodpłatnych jednostek poradnictwa na terenie powiatu wodzisłwskiego:

Pobierz LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA ( 2021r.)-aktualizacja.pdf (format pdf, rozmiar ~412.68 k)

Tekst sponsorowany