Wtorek, 28 września 2021

imieniny: Luby, Wacława, Salomona

RSS

W Nędzy potrzebują PSZOK-u, ale problemem są finanse i lokalizacja

12.07.2021 07:00 | 1 komentarz | mad

To najistotniejsza inwestycja, jaką wskazano w gminnej analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi za zeszły rok. Jakie jeszcze informacje zawarto w dokumencie?

W Nędzy potrzebują PSZOK-u, ale problemem są finanse i lokalizacja
Jak wylicza wójt Nędzy Anna Iskała, szacowane koszty budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynoszą minimum 300 tys. zł.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W gminie od lat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiada firma Komart z Knurowa, która jako jedyna zgłasza swój akces do gminnego przetargu. W 2020 roku mieszkańcy za odbiór i zagospodarowanie odpadów płacili w zależności od liczby osób zamieszkujących daną posesję. Zmieniło się to pod koniec roku, kiedy realizacja kolejnego zamówienia weszła w życie. To propozycja, o której najpierw głośno zaczęła mówić radna Renata Bienia. Wówczas zadecydowano o ujednoliceniu stawek, ustalając ją na poziomie 27,50 zł od mieszkańca. Z czasem okazało się jednak, że należy ją podnieść, bo w gminie produkowanych jest więcej śmieci, aniżeli zakładano. To temat, który szeroko opisywaliśmy kilka tygodni temu w artykule "W Nędzy zdrożeją śmieci. I to w trakcie obowiązującego przetargu. Ile wyniesie stawka?". W efekcie wraz z początkiem lipca stawka wzrosła do 32,50 zł. Możliwe jest jednak obniżenie kosztów o 1,11 zł miesięcznie od osoby. Dotyczy to mieszkańców decydujących się na kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

300 tys. zł na PSZOK

W gminnym raporcie zapisano, że najistotniejszą potrzebą inwestycyjną jest konieczność budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy. – Podstawową trudnością w realizacji tego zamierzenia stanowi jego wysoki koszt w porównaniu do możliwości finansowych gminy oraz znalezienie odpowiedniej lokalizacji na terenie gminy – przyznaje wójt Anna Iskała.

Jednocześnie pani wójt przypomina, że w analizowanym okresie (jeśli chodzi o raport) gmina korzystała z PSZOK-u w Kuźni Raciborskiej. – Punkt ten satysfakcjonująco spełniał swoją rolę – podkreśla. I dodaje. – Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają organizację PSZOK wraz z innymi gminami i takie rozwiązanie jest korzystne dla gminy Nędza, biorąc pod uwagę fakt, iż w 2020 r. w PSZOK-u zebrano 80,79 Mg odpadów. Większość odpadów jest odbierana sprzed posesji. Punkt ten funkcjonował jednak tylko do września 2020 r., następnie zorganizowano mobilny PSZOK, zatem budowa PSZOK-u jest naglącą inwestycją. Szacowane koszty budowy wynoszą minimum 300 tys. zł.

Dochody i wydatki

Uzyskane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. w gminie wyniosły 1 555 569,90 zł. Zaś poniesione wydatki, w tym odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i PSZOK- 1 480 764,22 zł; obsługa administracyjna systemu - 85 215,41 zł; pozostałe wydatki (zakup worków do zbierania odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych) - 216,48 zł.

Luka i zmiany w prawie

Raport uwidocznił pewną lukę pomiędzy liczbą deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5 441), a liczbą mieszkańców (6 916).

Wójt Iskała, w dokumencie przypomniała, że Rada Gminy Nędza podjęła uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - począwszy od stycznia 2017 r. – Stąd wszyscy właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne lub zamieszkują mieszkańcy, są objęci odbieraniem odpadów komunalnych w ramach systemu zorganizowanego przez gminę. Sytuacja może ulec zmianie z uwagi na fakt wprowadzenia w przepisach prawa możliwości ujęcia nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w system gminny jedynie za zgodą właściciela takiej nieruchomości – napisała wójt.

Czego najwięcej? Czego najmniej?

W trakcie obowiązującego przetargu, płatnicy systemu wytworzyli 2875,09 ton śmieci. Najwięcej zebrano: odpadów niesegregowanych (913,02 t.), popiołu (726,32 t.) i odpadów ulegających biodegradacji (629,61 t.). Na przeciwnym biegunie znalazły się takie frakcje, jak: leki (0,04 t.), tworzywa sztuczne (0,075 t.) i urządzenia zawierające freony (0,26 t.).

Ludzie:

Anna Iskała

Anna Iskała

Wójt gminy Nędza.