środa, 12 maja 2021

imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli

RSS

Starosta o krzywdzących go insynuacjach ze strony radnych PiS

19.03.2021 07:00 | 7 komentarzy | ma.w

Grzegorz Swoboda odpowiedział na pytania postawione przez członków klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy podnieśli na lutowej sesji, że włodarz powiatu m.in. ma bogatszą od radnych wiedzę o sprawie wiceprezydenta Wacławczyka i spotyka się z przedsiębiorcami w sprawie przyszłości Zamku Piastowskiego.

Starosta o krzywdzących go insynuacjach ze strony radnych PiS
Radny Tomasz Kusy i starosta Grzegorz Swoboda.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dokument o tytule „Zamek Piastowski i Muzeum w Raciborzu jako podstawowa baza przychodowa lokalnego produktu turystycznego ziemi raciborskiej” rozpala od dłuższego czasu raciborskich samorządowców. W związku z tym opracowaniem miejscy radni donieśli do prokuratury na wiceprezydenta Dawida Wacławczyka. Ten jest byłym radnym powiatowym i jego koledzy z rady przycisnęli na ostatniej sesji włodarza powiatu, żeby odpowiedział na szereg pytań związanych z tym projektem. Zamówił go Zarząd Powiatu. Radni PiS chcieli wiedzieć czy zamówienie to omówiono na tym forum? Dowiedzieli się, że koncepcja rozwoju zamku były szeroko omawiane w 2019 roku. Zajmowała się tym Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji. Tam sformułowano wniosek o powołaniu zespołu doradczego ds. wypracowania koncepcji rozwoju Zamku Piastowskiego w Raciborzu i upoważniono zarząd powiatu do podpisania porozumienia z Prezydentem Miasta Racibórz w sprawie wspólnego funkcjonowania Zamku Piastowskiego. Jakie jeszcze pytania zadali włodarzowi rajcy pod przewodnictwem Tomasza Kusego?

– Czy starosta wiedział, że Dawid Wacławczyk przygotowuje drugą część opracowania o zamku i muzeum, na zlecenie z Miasta?

– Od początku rozmowy na temat rozwoju turystyki z uwzględnieniem Zamku Piastowskiego toczyły się w zamyśle współpracy obu samorządów. – Ze strony Powiatu deklarowałem pokrycie wynagrodzenia dla pomysłodawcy koncepcji, natomiast Miasto Racibórz złożyło deklarację finansowania wynagrodzenia drugiej osoby. Powiat Raciborski zajmował się realizacją swojej części zadania i skupiał się wyłącznie na działaniach w obrębie własnych kompetencji. W gestii starosty nie leżą decyzje z kim prezydent miasta zawrze umowę i jak zostaną określone wzajemne zobowiązania stron – wyjaśnia Grzegorz Swoboda.

– Czy prawdą jest, że zlecenie ówczesnemu radnemu części opracowania przez miasto a nie przez powiat, miało na celu ominięcie prawa (starosta nie może powierzyć radnemu powiatu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej)?

– Nie, nie jest to prawda. Tak postawione pytanie nie odnosi się do sfery faktów i zdarzeń o charakterze informacji publicznej, a sformułowane jest wyłącznie jako insynuacja mająca na celu krzywdzące przypisywanie staroście raciborskiemu czynów czy zamiarów niezgodnych z obowiązującym prawem, niepoparte dowodami, wyłącznie w celu próby dyskredytacji funkcji starosty.

– Dlaczego zarząd nie wykorzystał tego dokumentu?

– Opracowany na podstawie umowy dokument jest własnością Powiatu Raciborskiego wykorzystywaną w bieżącej realizacji zadań, w szczególności w pracach zespołu doradczego ds. przygotowania rekomendacji w zakresie rozwoju oraz zmiany kierunków funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu. – Wykorzystanie dokumentu nie oznacza, jak błędnie zakładają składający interpelację, pełnej jego realizacji czy bezwarunkowego wdrażania – podkreśla starosta Swoboda.

– Czy koncepcja nie jest zgodna z oczekiwaniami zarządu? Kto ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe przygotowanie dokumentu?

– Zarząd Powiatu Raciborskiego nigdy nie uznał, że koncepcja jest niezgodna z jego oczekiwaniami. Wobec wyżej udzielonych informacji, teza zawarta w pytaniu została wysnuta wyłącznie przez składających interpelację i ma charakter subiektywnej oceny – uznał włodarz powiatu.

– Czy jest prawdą, że starosta prowadzi rozmowy z prywatnym przedsiębiorcą na temat zagospodarowania części zamku (budynku słodowni) na cele komercyjne? Jaki charakter mają wspomniane rozmowy i czy odbywają się za wiedzą całego zarządu?

– Realizując swoje obowiązki służbowe każdego dnia odbywam wiele spotkań, przeprowadzam wiele rozmów oraz uczestniczę w wielu wydarzeniach o charakterze służbowym, reprezentacyjnym, administracyjnym, samorządowym czy biznesowym. W kwestii możliwości wykorzystania potencjału zamku, zagospodarowania jego obiektów, w szczególności części słodowni wielokrotnie podejmowałem rozmowy i spotykałem się z przedstawicielami biznesu, rozważając formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Rozmawiałem też z przedstawicielami ministerstw czy dysponentami środków unijnych. Deklaruję wolę współpracy z każdym, kto może przyczynić się do rozwoju zamku i zwiększenia jego atrakcyjności dla mieszkańców zarówno w formie inwestycji, jak i idei, koncepcji czy podzielenia się pomysłami.

– Jaki charakter mają wizyty starosty w lokalu gastronomicznym prowadzonym przez przedsiębiorcę, z którym prowadzono rozmowy o zamku i kto uczestniczy w tych wizytach, opłacanych z budżetu Powiatu?

– Jako starosta reprezentujący Powiat Raciborski na zewnątrz, organizujący pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kierujący bieżącymi sprawami powiatu uczestniczę w wielu spotkaniach. Wizyty we wspomnianym lokalu gastronomicznym mają charakter spotkań z zaproszonymi gośćmi, w tym: z wójtami, starostami innych powiatów, członkami Zarządu Województwa Śląskiego, ministrami, panią konsul Niemiec, przedstawicielami firm współfinansujących inwestycje dotyczące rozwoju powiatu, gośćmi z miast partnerskich. Poczęstunek w ramach tych spotkań był finansowany ze środków funduszu reprezentacyjnego starosty.

(oprac. m)


Kalendarium niedoszłej współpracy

• 1 sierpnia 2019 roku starosta wystąpił do prezydenta Dariusza Polowego z propozycją współpracy obu samorządów i stworzenia koncepcji rozwoju turystyki z uwzględnieniem Zamku Piastowskiego.

• 16 października 2019 r. wiceprezydent Michał Fita potwierdził chęć współpracy i zaproponował powołanie zespołu, którego przewodniczącym mógłby zostać Grzegorz Wawoczny jako autor koncepcji połączenia Zamku i Muzeum. Ustalono z prezydentem Raciborza, że oba samorządy sfinansują koszt przygotowania koncepcji rozwoju produktu turystycznego – Miasto w kontekście muzeum, a Powiat dla zamku. Koncepcja miała być przedstawiona obu radom. Na tym etapie ustalono także, że Powiat pokryje wynagrodzenie dla autora opracowania.

• 14 i 28 stycznia 2020 r. starosta przekazał członkom zarządu bieżące informacje w sprawie oraz treść dokumentu o połączeniu Zamku i Muzeum.

• 5 marca 2020 roku otrzymali go wszyscy radni powiatowi. Miasto Racibórz deklarowało, że na sesji rady w lutym 2020 r. prezydent Polowy przedstawi projekt uchwały Rady Miasta dotyczący wspólnych działań zmierzających do zmiany kierunków funkcjonowania obu placówek: Muzeum w Raciborzu oraz agencji na Zamku Piastowskim. Analogiczny projekt uchwały miał przygotować Powiat Raciborski uwzględniając Zamek Piastowski.

• Zarówno w lutym, jak i w marcu 2020 r. taki projekt uchwały nie znalazł się w porządku obrad rady miasta.

• Zarząd powiatu na posiedzeniu 31 marca 2020 r. postanowił, że do omówienia projektu stosownej uchwały Rady Powiatu powróci w terminie późniejszym. Zajęto się walką z pandemią, a wątek „zamkowego muzeum” odłożono na lepsze czasy.Ludzie:

Grzegorz Swoboda

Grzegorz Swoboda

Starosta Raciborski

Tomasz Kusy

Tomasz Kusy

Radny powiatowy, szef komisji rewizyjnej i klubu PiS