Niedziela, 20 czerwca 2021

imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny

RSS

Więcej kasy na kulturę i sport. Mniej dla przedsiębiorców

24.01.2021 07:00 | 0 komentarzy | juk

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. został uchwalony. Nie obyło się jednak bez szerokiej dyskusji.

Więcej kasy na kulturę i sport. Mniej dla przedsiębiorców
Radni większością głosów przyjęli program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok w formie jaką zaproponował go radny Adrian Jędryka
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

WODZISŁAW ŚL. Program określa cele, zasady oraz formy współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz wskazuje zakres współpracy i priorytetowe zadania. Propozycja urzędu zakładała przeznaczenie na realizację zadań 530 tys. zł. Środki miały zostać podzielone na 8 priorytetów, czyli na: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (75 tys. zł); integrację cudzoziemców (10 tys. zł); ochronę i promocję zdrowia (25 tys. zł); rozwój przedsiębiorczości (100 tys. zł); kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (80 tys. zł); wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (80 tys. zł); ekologię (70 tys. zł), przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (90 tys. zł).

Propozycja radnego

W trakcie listopadowych obrad radny Adrian Jędryka zgłosił szereg zmian do dokumentu. Zaproponował m.in.: przywrócenie zapisu mówiącego, że „urząd miasta udziela organizacjom pozarządowym pomocy w składaniu wniosków, rozliczaniu zadań w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym”, likwidację priorytetu dotyczącego działalności na rzecz integracji cudzoziemców, likwidację zapisu o wymaganym wkładzie finansowym przez organizacje, umożliwienie organizacjom poprawienia błędów formalnych w składanych wnioskach. Jego zamiany zakładały również zmniejszenie środków na realizację zadań do kwoty 450 tys. zł. Uszczuplenia miały dosięgnąć przede wszystkim rozwoju przedsiębiorczości, na którą radny zaproponował kwotę 50 tys. zł. W toku długiej dyskusji pojawiły się wątpliwości m.in. zastępcy prezydenta Izabeli Kalinowskiej, która uważała, że zaproponowane zmiany są zbyt daleko idące, a przecież projekt uchwały był poddany wcześniej konsultacjom społecznym. Radni większością głosów zdecydowali, że dokumentu nie będą głosować i ponownie się nad nim pochylą podczas następnych posiedzeń komisji. Zostanie on również (wraz z propozycjami radnego Jędryki) raz jeszcze poddany konsultacjom społecznym.

Nowe propozycje

Do procedowania programu powrócono więc podczas grudniowych obrad. Radny Jędryka przedstawił wówczas nowe poprawki do projektu uchwały. Zaproponował przede wszystkim zwiększenie środków (w stosunku do swojej pierwszej propozycji) na realizację zadań do kwoty 500 tys. zł. Dodatkowe środki zaproponował na zadania dotyczące kultury (95 tys. zł) oraz sportu (95 tys. zł). Radny podtrzymał chęć likwidacji priorytetu o działalności na rzecz integracji cudzoziemców. – W zamian proponuję, aby kwotę zadania przeznaczyć na przygotowanie obcojęzycznych wersji strony internetowej miasta – wyjaśnił. Dodał, że nie koryguje poziomu dotacji dla rozwoju przedsiębiorczości. W efekcie na prowadzenie Wodzisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości proponuje przeznaczyć 50 tys. zł. – Rok 2020 pokazał, że większość zadań można przenieść do internetu, co obniża koszty – uznał Jędryka, który zproponował doprecyzowanie brzmienia tego zadania. – Ma ono dotyczyć wsparcia osób podejmujących działalność gospodarczą oraz mikro i małych przedsiębiorców w pierwszych 3 latach funkcjonowania – mówił.