środa, 24 lutego 2021

imieniny: Macieja, Bogusza, Jaśminy

RSS

WAŻNE:

Miejski program współpracy z organizacjami do poprawki

26.12.2020 07:00 | 2 komentarze | juk

Jedna z szerszych dyskusji podczas ostatniej wodzisławskiej sesji dotyczyła programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Radni chcą zmienić zapisy programu.

Miejski program współpracy z organizacjami do poprawki
W toku dyskusji pojawiły się wątpliwości m.in. zastępcy prezydenta, Izabeli Kalinowskiej, że zaproponowane przez radnego zmiany są zbyt daleko idące, a projekt uchwały był poddany wcześniej konsultacjom społecznym
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

WODZISŁAW ŚL. W trakcie listopadowej sesji wodzisławscy radni procedowali kilka projektów uchwał. Jeden z nich dotyczył przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. Radni mieli jednak wiele wątpliwości i uwagach w stosunku do dokumentu.

Jak czytamy w uzasadnieniu dokumentu, program ma na celu pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Głównie chodzi o budowanie stałego partnerstwa miasta z organizacjami, tak aby wzmocnić aktywności obywatelskie służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. Program określa cele, zasady oraz formy współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz wskazuje zakres przedmiotowy współpracy i priorytetowe zadania.

W trackie obrad szereg poprawek do dokumentu zgłosił radny Adrian Jędryka. Zaproponował m.in.: przywrócenie zapisu mówiącego, że „urząd miasta udziela organizacjom pozarządowym pomocy w składaniu wniosków, rozliczaniu zadań w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym”, likwidację priorytetu „działalność na rzecz integracji cudzoziemców”, likwidację zapisu o wymaganym wkładzie finansowym przez organizacje, doprecyzowanie zakresu Inkubatora Przedsiębiorczości oraz umożliwienie organizacjom poprawienia błędów formalnych w składanych wnioskach.

W toku długiej dyskusji pojawiły się wątpliwości m.in. zastępcy prezydenta Izabeli Kalinowskiej, że zaproponowane zmiany są zbyt daleko idące, a projekt uchwały był poddany wcześniej konsultacjom społecznym. Jej obiekcje potwierdziła urzędowa radczyni prawna Adrianna Tatarczyk-Makówka. – Zaproponowane zmiany w dość istotny sposób zmieniają uchwałę, dlatego w musi ona najpierw wrócić do konsultacji społecznych – oceniła. Dalej Izabela Kalinowska odniosła się również do likwidacji priorytetu dotyczącego integracji cudzoziemców. – Cudzoziemców w naszym mieście jest coraz więcej. To nasi uczniowie, sąsiedzi, a przede wszystkim mieszkańcy – mówiła. – Ten priorytet jest pokłosiem naszych rozmów i spotkań z nimi – dodała. Radny Jędryka zwrócił jednak uwagę, że w bieżącym roku nie został ogłoszony konkurs w tym zakresie przez urząd. – Zgadza się, ponieważ dosięgła nas epidemia koronawirusa i nie mogliśmy go ogłosić – wyjaśniła Kalinowska.

Radni większością głosów zdecydowali, że dokumentu nie będą uchwalać i ponownie się nad nim pochylą podczas następnych posiedzeń komisji. Będzie on raz jeszcze poddany konsultacją społecznym.

(juk)

Ludzie:

Izabela Kalinowska

Izabela Kalinowska

Zastępca prezydenta Wodzisławia Śląskiego