Piątek, 22 stycznia 2021

imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego

RSS

Epidemia koronawirusa:

W Rybniku mimo kryzysu powstanie nowa miejska spółka. Czy jest potrzebna?

01.12.2020 08:55 | 2 komentarze | acz

W listopadzie prezydent Piotr Kuczera powołał specjalny zespół zadaniowy, którego celem będzie przygotowanie powołania nowej, miejskiej spółki. Nowy twór ma nosić nazwę Rybnicki Sport.

W Rybniku mimo kryzysu powstanie nowa miejska spółka. Czy jest potrzebna?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

O powody powstania nowej spółki zapytaliśmy rybnicki magistrat. Agnieszka Skupień, rzecznik prasowa urzędu wysłała nam poniższe stanowisko ratusza, w sprawie argumentów za powstaniem spółki Rybnicki Sport.

Coraz częściej do zarządzania infrastrukturą odpadową, wodno-ściekową, transportową czy turystyczną w miastach i gminach powoływane są spółki komunalne, które z punktu widzenia zasad finansowania, relacji właścicielskich, swobody działania i rozwoju są lepszym rozwiązaniem niż tradycyjne formy organizacyjne, powiązane z gminą zależnościami finansowymi i organizacyjnymi.

Z uwagi na coraz większe zainteresowanie mieszkańców aktywnym wykorzystaniem infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, ośrodki sportu i rekreacji przechodzą metamorfozy i dążą do dynamicznego rozwoju oferowanych usług. Często barierą w sprawnej polityce inwestycyjnej takich ośrodków jest tradycyjna i niekoniecznie rynkowa forma działalności prowadzona w postaci jednostki lub zakładu budżetowego.

Żeby odpowiedzieć na zapotrzebowanie mieszkańców i stworzyć atrakcyjną ofertę zasadne jest otwarcie tych ośrodków nie tylko „w godzinach urzędowania gminy”, ale przede wszystkim w czasie największej aktywności użytkowników i mieszkańców. Ośrodek sportu działający jako spółka prawa handlowego może pozyskać dodatkowe środki na rozwój w ramach dotacji rządowych i unijnych, nie tylko z działań przeznaczonych dla JST, na rozwój infrastruktury sportowej. Może również aplikować o dofinansowanie na rozwój konkurencyjności, jak typowy przedsiębiorca.

Dodatkowo spółce prawa handlowego łatwiej zaciągnąć kredyty i pożyczki. Dzięki uwolnieniu dostępu do kapitału, ośrodki sportu działające jako spółki mogą planować i realizować nowe inwestycje w sposób niezależny od podmiotu właścicielskiego, w szczególności od jego budżetu i własnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Nad spółką nadzór właścicielski nadal sprawuje gmina, ale w ograniczony sposób, nie ingerując nadmiernie w jej codzienną działalność.

Bieżące funkcjonowanie spółki prawa handlowego, kluczowe biznesowo i pilne decyzje nie muszą czekać na posiedzenie rady gminy czy miasta.

Korzyści: osobowość prawna, zmiana sposobu finansowania (obniżenie kosztów bieżących Miasta), możliwość generowania zysków (komercjalizacja usług), większa motywacja do działania, nowe możliwości rozwoju, szybszy proces decyzyjny, lepsze wykorzystanie personelu, własność mienia, możliwość odzyskiwania podatku VAT .

Osobowość prawna – spółka, jako odrębna osoba prawna, uprawniona jest do podejmowania wszelkich przewidzianych prawem działań na rzecz realizacji celów statutowych oraz pozyskania dofinansowania prowadzonej działalności. Zmiana sposobu finansowania – spółka nie pokrywa swoich strat z dotacji gminnych, a zysków nie odprowadza do budżetu; koszty pokrywane są z osiąganych przychodów, a zyski przeznaczane na rozwój spółki. Możliwość nieskrępowanego generowania zysków – ze świadczonych usług, zarządzania obiektami, najmu, dzierżawy, gastronomii, obiektów noclegowych, pozyskiwania dotacji rządowych i unijnych, posiłkowania się kredytami i pożyczkami.

Większa motywacja do działania – zarówno w przypadku kadry menedżerskiej, jak też pracowników – celem staje się oferowanie wysokiej jakości usług w warunkach konkurencji rynkowej, co osiągane jest też przez większą kreatywność zespołu.

Nowe możliwości rozwoju – wskutek absorpcji kapitału, spółka może planować i realizować nowe inwestycje w sposób niezależny od podmiotu właścicielskiego, w szczególności od jego budżetu i własnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Nadzór właścicielski – sprawowany w dalszym ciągu przez gminę, ale poprzez podejmowanie decyzji strategicznych, wytyczania kierunków działania spółki itp., bez znaczącej ingerencji w jej bieżące funkcjonowanie.

Szybszy proces decyzyjny – nieskrępowany sztywnymi regułami i procedurami właściwymi dla podmiotów sektora publicznego na rzecz zarządu odpowiedzialnego za bieżącą działalność spółki.

Kwestie pracownicze – zgodnie z logiką działania podmiotu prawa handlowego, następuje maksymalne zagospodarowanie czasu pracowników – np. poprzez tworzenie stanowisk multifunkcyjnych, organizację outsourcingu usług itp.

Własność mienia – jeżeli zostało przekazane spółce – i możliwość jego wykorzystywania w działalności bieżącej i rozwojowej, a także optymalizacja zasad i warunków wykorzystywania posiadanego mienia. Możliwość odzyskiwania podatku VAT (czego nie może robić jednostka sektora finansów publicznych), a także pozyskiwania dodatkowych środków finansowych wskutek podnoszenia kapitału założycielskiego.

Rozwój poprzez współdziałanie z innymi podmiotami, partnerstwo publiczno-prywatne, a nawet prywatyzację – szczególnie w przypadku spółek działających w miastach, gdzie baza sportowo-rekreacyjna jest bardzo dobrze rozwinięta.

Podsumowując, widzimy potrzebę powołania takiej spółki ze względu na inne zasady finansowania, dodatkowo taki rodzaj działalności niesie ze sobą szereg korzyści finansowych. Jednak w tym roku znalezienie wkładu finansowego dla tej spółki oznacza szukanie środków w trakcie roku. Nie mamy środków zabezpieczonych na ten cel, zakładamy, że z oszczędności w różnych działach uda się znaleźć pieniądze w trakcie przyszłego roku i wtedy utworzenie spółki będzie możliwe.

Agnieszka Skupień