środa, 25 listopada 2020

imieniny: Erazma, Katarzyny, Beaty

RSS

Epidemia na Śląsku:

Wielki raport o stanie gminy Nędza

17.10.2020 12:00 | 1 komentarz | mad

Coroczny raport o stanie gminy to efekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym wprowadzonych w 2018 r. Wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast mają obowiązek przedstawiać co roku stosowny dokument, będący swego rodzaju podsumowaniem działalności w poprzednim roku – realizacji polityki, programów oraz strategii przyjętej przez gminę. Raport po raz drugi sporządzono więc również w gminie Nędza. Przeczytawszy go, publikujemy najważniejsze informacje, jakie w nim zawarto.

Wielki raport o stanie gminy Nędza
Oczyszczalnia ścieków w Ciechowicach to jedna z największych inwestycji zrealizowanych przez gminę Nędza w minionych latach (fot. UG Nędza).
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Demografia

Według stanu na koniec roku liczba ludności gminy Nędza wyniosła 7437 osób, z czego 51,39% stanowiły kobiety, a 48,61% – mężczyźni. Liczba ta obejmowała 6,85% ludności powiatu i 0,15% ludności województwa. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 17,63%, osoby w wieku produkcyjnym 63,57%, a w wieku poprodukcyjnym 18,80%.

Bezrobocie

Stopa bezrobocia w gminie wyniosła 1,20%. Na koniec roku w urzędzie zarejestrowane były 83 osoby bezrobotne, w tym 62,65% stanowiły kobiety, 37,35% – mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 0,62%.

Pomoc społeczna

Z pomocy społecznej w 2019 roku skorzystało 314 osób, co stanowiło 4,22% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2018 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 4 osoby. Najczęstszymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w zeszłym roku było (kolejno): niepełnosprawność, ubóstwo, długotrwała przewlekła choroba i bezrobocie.

• 10 osób – tyle w ubiegłym roku liczyła kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.

• 8.780 310,00 zł – tyle z kolei gmina przeznaczyła środków na zadania z zakresu polityki społecznej.

Finanse

• Dochody gminy za 2019 rok wykonano w wysokości 31 114 758,44 zł na plan 30 945 826,65 zł, co stanowi 100,55% wykonania.

• Wydatki ogółem za 2019 rok wyniosły kwotę 32 585 284,05 zł na plan 34 488 007,40 zł, co stanowi 94,48% wykonania.

Odpady

• 2715,123 Mg – tyle na przestrzeni roku w gminie wyprodukowano śmieci.

Urzędnicy w raporcie podają, że najpotrzebniejszą inwestycją związaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. – Podstawową trudność w realizacji tego zamierzenia stanowi jego wysoki koszt w porównaniu do możliwości finansowych gminy oraz znalezienie odpowiedniej lokalizacji na terenie gminy – czytamy w raporcie. Szacuje się, że budowa obiektu będzie kosztować 300 tys. zł. W 2019 roku samorząd działał w porozumieniu z Kuźnią Raciborską. Sąsiedni PSZOK był wykorzystywany więc przez mieszkańców obu gmin.

GCK

Na terenie gminy działa Gminne Centrum Kultury w Nędzy (w skład wchodzą: siedziba GCK oraz filie w Babicach, Górkach Śląskich, Zawadzie Książęcej i Szymocicach). Na przestrzeni roku stan zatrudnienia wynosił cztery etaty (dyrektor – 1 etat, główna księgowa – 1/4 etatu, pomoc administracyjna – 1/2 etatu, specjalista ds. organizacji imprez – 1 etat oraz sprzątaczka – 1 i 1/4 etatu). Dodatkowo w 2019 r. zawarto 153 umów o dzieło i 29 umów zleceń.

Biblioteka

Największym problemem GBP w Nędzy w zeszłym roku było zachęcenie uczniów klas starszych szkoły podstawowej oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych do korzystania z księgozbioru. Z kolei największą grupę czytelników stanowią czytelnicy w wieku średnim i starszym. Najchętniej sięgają po kryminały i powieści polskich autorek.

• 265 669,68 zł – to budżet biblioteki w 2019 roku.

(oprac. mad)