Czwartek, 15 kwietnia 2021

imieniny: Anastazji, Wacława, Leonida

RSS

Komunikat Urzędu Miasta Racibórz

24.02.2020 10:56 | 0 komentarzy | MP

Informacja o terminie zapłaty opłat rocznych z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2020 roku – cele mieszkaniowe.

Komunikat Urzędu Miasta Racibórz
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 139) z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

• Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę.

• Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, tj. w dniu 1 stycznia 2019 r.

• Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

• Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, tj. od 1 stycznia 2019 r.

• Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Gminie Racibórz zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie przypadającej do spłaty ( opłata jednorazowa) – na wniosek.

• Gmina Racibórz udziela bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99% osobom uprawnionym w art. 9a powołanej ustawy – na wniosek.

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.

Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.

UWAGA!

Obowiązek zapłaty należności we wskazanych terminach, dotyczy:

• właścicieli nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy na podstawie art. 4 wskazanej ustawy, otrzymali z Gminy Racibórz zaświadczenie potwierdzające przekształcenie praw wraz z informacją o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie jej wnoszenia,

• właścicieli nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy nie otrzymali jeszcze ww. zaświadczenia – BEZ WEZWANIA, W USTALONEJ WYSOKOŚCI RÓWNEJ OPŁACIE Z TYT. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ZA ROK 2018

INFORMACJA O TERMINIE ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYT. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2020 ROKU - NIEPODLEGAJĄCEJ PRZEKSZTAŁCENIU PRAW W DNIU 1 STYCZNIA 2019 ROKU.

Na podstawie art.71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) obowiązują opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oddanych na cele określone w art. 72 ust.3 powołanej ustawy, należne Gminie Racibórz – BEZ WEZWANIA, W DOTYCHCZASOWEJ USTALONEJ WYSOKOŚCI

Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.

Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 wskazując w tytule przelewu: „opłata przekształceniowa za rok 2019*/ za rok 2020*” lub „opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2020” w placówkach Poczty Polskiej – bez uiszczania dodatkowej prowizji, bądź w kasie Urzędu Miasta Racibórz, przy ulicy Króla Stefana Batorego nr 6.

* odpowiednio za dany rok

Ogłoszenie płatne