Czwartek, 22 października 2020

imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii

RSS

Niewypłacalny dłużnik - co dalej?

04.11.2019 13:37 | 1 komentarz | (s)

W przypadku wielu prężnie działających polskich przedsiębiorstw największym zagrożeniem dla ich płynności finansowej wcale nie są ryzykowne decyzje biznesowe czy działalność w sektorze, w którym panuje duża konkurencja. Niejednokrotnie za kiepską kondycję finansową danej firmy odpowiadają bezpośrednio jej nierzetelni kontrahenci, którzy unikają spłaty swoich zobowiązań i odciągają je w czasie tak długo, jak to tylko możliwe. Nawet jeden taki dłużnik może znacząco wpłynąć na stabilność finansów w firmie, a w sytuacji, gdy jest ich więcej, byt takiego przedsiębiorstwa może być realnie zagrożony przez bankructwo i ogłoszenie upadłości.

Niewypłacalny dłużnik - co dalej?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Nie warto więc zwlekać z podjęciem działań zmierzających do odzyskania płynności finansowej poprzez skuteczne odzyskanie należnych płatności, ponieważ kondycja finansowa nierzetelnego dłużnika z reguły szybko pogarsza się wraz z upływem z czasu. W jaki sposób poradzić sobie z trudnym dłużnikiem, jak zredukować potencjalne straty firmy i czy istnieją skuteczne sposoby na dłużników, którzy próbują uniknąć spłaty zaległości?

Kiedy dłużnik jest niewypłacalny?


Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi (ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Dz.U. z 2003 r. nr 60, poz. 535 z późn. zm.) za niewypłacalnego uznaje się takiego dłużnika, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Należy jednak pamiętać, że dotyczy to wyłącznie takich opóźnień w regulowaniu należności, które przekraczają 3 miesiące – sąd domniemuje, że dany dłużnik jest niewypłacalny w każdym takim przypadku, a stan niewypłacalności zostanie uznany za trwały.

Jeżeli jednak dłużnik udowodni, że stan niewypłacalności w przypadku zaległości powyżej 3 miesięcy jest jedynie czasowy, domniemanie to zostanie obalone – ale tylko wtedy, gdy dłużnik przedstawi sądowi odpowiednie dowody.

Niewypłacalność osoby fizycznej a niewypłacalność osoby prawnej – na czym polegają różnice?

Osoba fizyczna (konsument lub przedsiębiorca), który stał się trwale niewypłacalny, może starać się o ogłoszenie własnej upadłości, przy czym w przypadku konsumenta warunkiem wystarczającym jest niewypłacalność wobec co najmniej jednego wierzyciela. Dla przedsiębiorców chcących ogłosić upadłość muszą istnieć co najmniej dwa podmioty, wobec których dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Osoby prawne oraz dłużnicy, którzy nie posiadają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną, stają się niewypłacalni również w przypadku, kiedy wysokość wymagalnych zobowiązań pieniężnych przekracza wartość ich majątku, przy czym stan taki musi utrzymywać się co najmniej przez 24 miesiące.

Co istotne, do majątku nie wlicza się wszystkich składników wchodzących w skład masy upadłościowej, zobowiązań wobec wspólników czy akcjonariuszy ani zobowiązań przyszłych oraz warunkowych.

Niewypłacalność i postępowanie upadłościowe nie zawsze oznacza likwidację firmy

W myśl zapisów znowelizowanej ustawy Prawo restrukturyzacyjne nawet niewypłacalny dłużnik może starać się uratować swoją firmę przed likwidacją. Pozwala na to przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w jednym z czterech określonych ustawowo trybów. Są to:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,

  • przyspieszone postępowanie układowe,

  • postępowanie układowe,

  • postępowanie sanacyjne.

Każdy niewypłacalny przedsiębiorca, który chce skorzystać z restrukturyzacji, samodzielnie decyduje, w jakim z powyższych trybów będzie ona przeprowadzana. Należy jednak mieć na uwadze, że wybór ten jest bezpośrednio uzależniony od bieżącej kondycji firmy, a na końcowy rezultat ma również istotny wpływ stopień zaangażowania w procedurę zarówno dłużnika, jak i wierzycieli.

Niezależnie jednak od konkretnego trybu postępowania podstawowym celem restrukturyzacji jest uratowanie przedsiębiorstwa przed ogłoszeniem upadłości i przywrócenie mu płynności finansowej. Co szczególnie istotne, firma nie musi być niewypłacalna, aby takie postępowanie przeprowadzić – wystarczy, iż jest zagrożona niewypłacalnością w najbliższej przyszłości.

Nie istnieje również żaden ustawowy limit czasowy na zgłoszenie chęci rozpoczęcia procesu restrukturyzacji, podczas gdy w przypadku postępowania upadłościowego dłużnik ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od daty wystąpienia podstawy do jej ogłoszenia.

Niewypłacalny dłużnik – czy można się przed nim ochronić?

Najkrótsza odpowiedź na to pytanie brzmi: niestety nie, a przynajmniej nie całkowicie. W przypadku prowadzenia biznesu należy się zawsze liczyć z tym, że jeden lub kilku kontrahentów będzie zalegać z płatnościami za usługi lub produkty.

Takie sytuacje, jeśli się skumulują, mogą w krótkim czasie doprowadzić do utraty płynności finansowej i w dłuższej perspektywie nawet do niewypłacalności firmy. Aby się przed tego rodzaju niebezpieczeństwem uchronić, warto wdrożyć odpowiednią strategię działania, zakładającą m.in. niezawieranie kontraktów na duże kwoty z niesprawdzonymi kontrahentami, stworzenie bufora finansowego na nieprzewidziane sytuacje oraz stały kontakt ze wszystkimi partnerami biznesowymi.

Pozwoli to przynajmniej do pewnego stopnia zredukować skutki nieopłacania faktur przez nieuczciwych lub niewypłacalnych współpracowników.

Nawet w sytuacji, gdy dłużnik informuje, że nie jest w stanie spłacić zadłużenia, składa wniosek o restrukturyzację lub ogłasza upadłość, nie wszystko jest stracone. Tego rodzaju przypadki powinny być jednak przekazane w ręce profesjonalnej kancelarii prawnej, której pracownicy zajmą się odzyskaniem należności od dłużnika w możliwie najpełniejszej kwocie.

Zobacz także: kosmal-kwiatkowski.pl/zabezpieczyc-majatek-dluznika/

W jaki sposób profesjonalne wsparcie prawne może pomóc odzyskać pieniądze od niewypłacalnego dłużnika?

Praktycznie w każdym przypadku, gdy ma się do czynienia z dłużnikiem unikającym uregulowania należnego zobowiązania pieniężnego, dobrym pomysłem jest zwrócenie się o pomoc do kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w odzyskiwaniu pieniędzy dla wierzycieli.

Prawnicy zajmujący się na co dzień kwestiami związanymi z niewypłacalnymi dłużnikami doskonale znają aktualnie obowiązujące regulacje prawne, dzięki czemu są w stanie z ogromną skutecznością odzyskiwać od niewypłacalnych dłużników pieniądze należne ich wierzycielom.

Ponadto doświadczeni prawnicy wiedzą, w jaki sposób należy prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi sformułować wezwanie o spłatę zaległości. W przypadku, gdy trudny dłużnik uchyla się od zapłaty, takie pismo w znaczącym stopniu ułatwia skierowanie sprawy na drogę sądową.

Niezwykle ciekawą ofertę pod tym względem posiada warszawska Kancelaria Prawna Kosmal & Kwiatkowski, specjalizująca się między innymi w restrukturyzacji zadłużonych podmiotów oraz odzyskiwaniu należnych wierzycielom zaległości.

Bogate, wieloletnie doświadczenie w branży, unikalne podejście do kwestii przeterminowanych i niespłaconych zobowiązań oraz doskonała znajomość nawet najdrobniejszych niuansów prawnych pozwala specjalistom z tej kancelarii zmaksymalizować stopień zaspokojenia roszczeń wierzycieli przy jednoczesnej ochronie zadłużonego przedsiębiorstwa przed egzekucją komorniczą.

Niejednokrotnie w wyniku skutecznie przeprowadzonego postępowania sanacyjnego firmie udaje się odzyskać zdolność do wykonywania swych zobowiązań pieniężnych i tym samym powrócić na rynek, co jest sytuacją korzystną dla wszystkich zainteresowanych stron.

Materiał zewnętrzny