Poniedziałek, 23 listopada 2020

imieniny: Adeli, Klemensa, Orestesa

RSS

Epidemia na Śląsku:

Co to są PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)?

07.10.2019 14:50 | 2 komentarze | (s)

Choć długoterminowy system oszczędzania na emeryturę, czyli PPK, wszedł w życie w lipcu 2019 roku, wciąż wiele osób nie wie, na czym on w rzeczywistości polega i kogo dotyczy. Jakie są założenia programu? Kogo faktycznie dotyczy system PPK? Jakie są korzyści z wdrożenia? Podpowiadamy.

Co to są PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

PPK to program regulowany ustawą o pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z nią od lipca 2019 roku wszystkie zatrudnione osoby do 55 roku życia automatycznie objęte zostają oszczędzaniem przeznaczonym na zaspokojenie potrzeb w wieku emerytalnym. Nowy program oszczędnościowy jest dobrowolny i w każdej chwili pracownik może z niego zrezygnować. Oszczędności, które zgromadzi, są jego własnością i zostaną wypłacone w momencie rezygnacji z programu lub po ukończeniu przez niego 60 roku życia. Na poczet oszczędzania pobierana jest niewielka część pensji pracownika. Może on sam zdecydować czy będzie to 2% jego wynagrodzenia brutto, czy też chce podnieść wysokość składki o kolejne 2%. Jest to tylko jedna ze składowych oszczędności. Każdego miesiąca dokłada się do nich również pracodawca. Ma on obowiązek wpłacania 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Dobrowolnie może podnieść wpłatę o 2,5%. Pracodawca nie może odliczać wpłaty od pensji pracownika. Środki na koncie zasilone zostają wpłatą na powitanie z budżetu państwa w wysokości 250 zł, a raz w roku premiowane kwotą 240 zł. Program wprowadzany jest etapami. Wszystkie podmioty mają zostać nim objęte w ciągu 2 lat. W pierwszym etapie włączone do niego zostały największe przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 pracowników. Pod uwagę brana jest wielkość zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018.

Kogo obejmują PPK?

Do Pracowniczych Planów Kapitałowych automatycznie włączone zostaną osoby w wieku od 18 do 55 lat, za które odprowadzane są składki emerytalno-rentowe. Osoby w wieku pomiędzy 55 a 70 rokiem życia mogą przystąpić do programu dobrowolnie. Muszą wtedy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy. Wykluczone z programu są osoby, które ukończyły 70 rok życia. Objęci zostają nim pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych. Dotyczy to również członków rad nadzorczych i osób pracujących na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub innej o świadczeniu usług, jeżeli podlegają obowiązkowi ubezpieczenia emerytalno-rentowego z tego tytułu. Z PPK niewyłączeni są pracodawcy zatrudniający pracowników. Więcej na ten temat znaleźć można na stronie: www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/wszystk-co-musisz-wiedziec-o-ppk

Gdzie zarejestrować PPK?

Każda firma i instytucja zatrudniająca pracowników podlegających ubezpieczeniom emerytalno-rentowym jest zobowiązana do wprowadzenia w życie PPK. Zwolnieni z tego obowiązku mogą zostać wyłącznie pracodawcy zatrudniający do 10 pracowników, z których wszyscy zrezygnowali z udziału w programie. To na pracodawcy ciąży obowiązek wyboru instytucji finansowej, z którą podpisze umowę. Jeżeli w firmie istnieją związki zawodowe, wybór musi zostać z nimi uzgodniony. Pracodawca ma wybór pomiędzy Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, Powszechnymi Towarzystwami Emerytalnymi, Pracowniczymi Towarzystwami Emerytalnymi oraz Zakładami Ubezpieczeń. Zanim zdecyduje, powinien sprawdzić politykę inwestycyjną, doświadczenie na rynku i wysokość opłat za zarządzanie środkami. Wybór nie jest łatwy, lecz chcąc, by pieniądze były bezpieczne i skutecznie inwestowane, zarejestruj PPK tutaj. Ostateczny termin zawarcia umowy upływa 25 października 2019 roku. Umowa musi zostać zawarta elektronicznie z możliwością umieszczenia jej treści na trwałym nośniku. Jeżeli pracodawca nie wywiąże się z terminu, otrzyma pisemne wezwanie. Zobowiąże go ono do zawarcia umowy o prowadzenie PPK w ciągu 30 dni.

Jak wdrożyć PPK?

Po podpisaniu przez pracodawcę umowy o zarządzanie PPK następnym krokiem jest określenie wysokości składek. Dużym ułatwieniem są programy ERP, które wprowadziły aktualizację operacji księgowo-płacowo-kadrowych. Takie programy automatycznie wyliczają wysokość składek, przygotowują deklaracje i prowadzą ewidencję. Bez oprogramowania informatycznego ilość obowiązków w dziale kadrowo-płacowym znacznie wzrośnie. Pilnowanie terminów wpłat, wyliczanie wysokości składki czy prowadzenie ewidencji będzie wymagało wielu godzin pracy. Wyzwaniem może okazać się również archiwizowanie dokumentów. Sprawną obsługę programu zapewnią również dedykowane mu programy komputerowe.

Pracownicze Plany Kapitałowe: jak prowadzić?

Pracodawca zobowiązany jest do naliczania i odprowadzania wpłat do PPK. W związku z tym musi ściśle współpracować z instytucją finansową, z którą zawarł umowę. Wpłaty muszą zostać przekazane do 15 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc, w którym zostały naliczone. Każdego miesiąca mogą to być różne kwoty, nalicza się bowiem procent od wynagrodzenia, według podstawy do obliczania wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Jeżeli obejmuje ona premie i nagrody, również należy je uwzględnić. W przypadku rezygnacji pracownika z programu to pracodawca informuje o tym instytucję finansową obsługującą PPK. Jest także zobowiązany do przekazywania informacji pracownikom.

Pracownicze Plany Kapitałowe pozwalają na zabezpieczenie potrzeb pracownika w wieku emerytalnym. Dzięki dopłatom ze strony państwa oraz pracodawcy zebrane środki mogą okazać się dużym wsparciem dla osób, dla których samo świadczenie emerytalne mogłoby nie wystarczyć na godną, spokojną starość.

Materiał zewnętrzny