Wtorek, 1 grudnia 2020

imieniny: Natalii, Blanki, Eligiusza

RSS

Epidemia na Śląsku:
08.09.2019 07:00 | 0 komentarzy | red.

Strony biorące udział w mediacji czasem obawiają się, że informacje ujawnione w postępowaniu mediacyjnym zostaną wykorzystane przeciwko nim.

Tajemnica mediacji
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Otóż, aby rozwiać te wątpliwości trzeba zacytować przepis, który mówi o tym, że postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Mediacja jest poufna. Zarówno mediator, strony, jak i inne osoby biorące udział (za zgodą stron) w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony oczywiście mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku, ale może to nastąpić tylko z inicjatywy stron. Gdyby postępowanie mediacyjne było jawne, możliwość dotarcia do istoty sporu podczas mediacji byłaby znacznie utrudniona, ponieważ strony bałyby się otwarcie mówić o problemie, swoich obawach lub zaproponować ustępstwo.

Nie ma również podstaw prawnych do obawy o to, że złożone w trakcie postępowania mediacyjnego propozycje ugodowe zostaną następnie wykorzystane przez drugą stronę przed sądem. Bezskuteczne jest bowiem powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym. Sąd nie będzie brał powyższego pod uwagę wydając rozstrzygnięcie.

Natalia Lewandowska-Fac radca prawny, mediator