środa, 28 października 2020

imieniny: Szymona, Tadeusza, Judy

RSS

Prezydent Polowy odwołał dyrektorkę "Czwórki". SP4 kieruje Karina Pacułt

05.06.2019 09:44 | 5 komentarzy | d, m

O możliwym odwołaniu dyrektorki SP4 w Raciborzu, Ewy Miecznikowskiej (na zdj.), Dariusz Polowy informował już w zeszły piątek na posesyjnej konferencji prasowej. Zarządzenie, którym sfinalizował swój zamiar, prezydent miasta wydał wczoraj (4 czerwca).

Prezydent Polowy odwołał dyrektorkę "Czwórki". SP4 kieruje Karina Pacułt
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Opinie z kuratorium oświaty, zasadność skargi na nią stwierdzona przez komisję skarg oraz radę miasta, a także niespełnione wymogi formalne w konkursie na dyrektora w kolejnej kadencji skłoniły Dariusza Polowego do podjęcia decyzji o zakończeniu współpracy z obecną szefową placówki. Po odwołaniu dyrektor Miecznikowskiej prezydent Polowy podjął także decyzję o powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora dotychczasowej wicedyrektor szkoły Karinie Pacułt wcześniej kierującej Gimnazjum nr 1.

Co podano w uzasadnieniu o odwołaniu dyrektor? Poniżej publikujemy oryginalną treść zarządzenia.

Pani Ewa Miecznikowska, jako Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu nieprawidłowo zarządzała środkami finansowymi szkoły. W jej działaniach w tym zakresie widoczny był brak systematycznego monitoringu i oceny gospodarki finansowej szkoły.

Działania te charakteryzowała nieudolność, niegospodarność i nierzetelność oraz dysponowanie niezgodne z przepisami prawa. Sposób pełnienia funkcji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz skutki nieprofesjonalnych działań stosowanych w kierowaniu placówką stanowiły zagrożenie interesu publicznego oraz stanowią istotne zagrożenie dla osiągnięcia celów szkoły, a stwierdzone (w trakcie wnikliwego postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ prowadzący) uchybienia w pracy dyrektora mogą prowadzić do dalszej destabilizacji funkcjonowania szkoły.

Pani Miecznikowska naraziła Miasto Racibórz na straty finansowe, gdyż niezgodnie z przepisami prawa dysponował środkami finansowymi szkoły. Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu w marcu 2019 r. wykazała, że Pani Ewa Miecznikowska dopuściła się nieprawidłowości poprzez niewłaściwe stosowanie procedury wyboru ofert w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. Pani Dyrektor przekroczyła graniczny próg zamówień publicznych powyżej 30.000 euro., poprzez realizację robót budowlanych w szkole na przestrzeni 2018 roku. Roboty budowlane prowadzone były w budynku B, pozostałym po Gimnazjum Nr 1 przy ul. Kasprowicza 4. Rozpoczynając prace remontowe Dyrektor Szkoły dysponowała środkami w wysokości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, w związku z powyższym nie zastosowała trybu postępowania o udzielenie zamówień, w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.

W konsekwencji Pani Dyrektor przekroczyła próg zamówień publicznych powyżej 30.000 euro. Pani Ewa Miecznikowska pominęła stosowanie przepisów przy dokonywaniu wydatków publicznych, które mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

Ponadto zaznaczyć należy, że w przeciągu ostatniego roku do organu prowadzącego nauczyciele szkoły złożyli szereg skarg na pracę Pani Dyrektor. Ostanie dwie skargi złożone do organu prowadzącego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Racibórz na początku marca tego roku przez nauczycieli szkoły były rozpatrywane przez Komisję Skarg, która uznała skargi za zasadne. W wyżej wymienionych skargach opisane i postawione Pani Dyrektor zarzuty należy zakwalifikować za przypadek szczególnie uzasadniony, ponieważ dalsze kierowanie szkołą stanowi zagrożenie dla osiągnięcia celów szkoły, w szczególności jej funkcji wychowawczej i opiekuńczej, a istniejąca sytuacja w placówce, zwłaszcza zła atmosfera pracy, ma charakter stały i nie ma przesłanek wskazujących na zmianę tego typu stanu w przyszłości. Pani Dyrektor nie stosowała przepisów ustawy i statutu szkoły, pozbawiła Radę Pedagogiczną możliwości korzystania z przysługujących jej uprawnień. Takie postępowanie należy zakwalifikować jako utratę zdolności do kierowania szkołą. Narastający w placówce konflikt między nauczycielami, a dyrektorem doprowadził do sytuacji zagrażającej realizacji podstawowych celów szkoły – harmonijnego, niezakłóconego kształcenia dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym w ocenie organu prowadzącego utrzymujący się konflikt dyrektora z Radą Pedagogiczną, nieprzestrzeganie przepisów prawa, liczne uchybienia w gospodarce finansowej i w organizacji pracy szkoły uzasadniają powód odwołania Pani Dyrektor, ponieważ szkoła nie może w takich warunkach poprawie funkcjonować. Ponadto odwołanie dyrektora z dniem 17 maja 2019 r.*, a więc w trakcie roku szkolnego, zapobiegnie dalszej destabilizacji pracy palcówki, oraz położy kres sytuacji szkodzącej dobru placówki i jej uczniów i pozwoli na prawidłowe przygotowanie następnego roku szkolnego. Niewłaściwe i negatywne wykonywanie zadań wymienionych w art. 68 ustawy Prawo

W związku z powyższym wydanie zarządzenia o odwołaniu ze stanowiska dyrektora jest uzasadnione.

* jak powiedział nam D. Polowy data ta jest prawidłowa, bo wówczas Miasto wystąpiło o opinię Kuratorium Oświaty, uruchamiając procedurę zakończoną 4 czerwca, gdy Prezydent Miasta wydał zarządzenie o odwołaniu.

Zarządzenie

Ludzie:

Dariusz Polowy

Dariusz Polowy

Prezydent Raciborza