Poniedziałek, 13 lipca 2020

imieniny: Irwina, Margarety, Sary

RSS

Anonim na prezesa PK. Bogdan Gawliczek odpowiada na pytania Nowin

03.06.2019 22:46 | 7 komentarzy | ma.w

Szef miejskiej spółki nie komentował anonimu, jaki trafił do radnych miasta, twierdząc, że zawiera on nieprawdę. Zgodził się wyjaśnić Czytelnikom Nowin Raciborskich, czym się podpiera w swym twierdzeniu. Oto pełna treść jego odpowiedzi na pytania redakcji.

Anonim na prezesa PK. Bogdan Gawliczek odpowiada na pytania Nowin
Bogdan Gawliczek prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Raciborzu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przypomnijmy, że radni Raciborza otrzymali adresowane do nich imiennie pisma z zarzutami pod adresem prezesa Gawliczka. Sprawa stanęła na forum komisji budżetowej, gdy radny Mirosław Lenk poprosił o sprawdzenie uwag z anonimu prezydenta Dariusza Polowego. O anonimie mówiono także na sesji majowej w radzie miasta. W międzyczasie poprosiliśmy prezesa PK by udzielił nam odpowiedzi na kwestie poruszane w anonimowym piśmie. Oto treść jego korespondencji do Nowin Raciborskich.

W odpowiedzi na pytania pana redaktora przekazane mi w formie wiadomości mailowej w dniu 30 maja 2019 r. wyjaśniam co następuje:

Udzielenie odpowiedzi na pytania powinno zostać jednak poprzedzone ogólnym wyjaśnieniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (zwanej dalej ustawą antykorupcyjną) dla osób powołanych m.in. na funkcję członków zarządów komunalnych spółek prawa handlowego, gdyż anonimowy autor opracowania pt. „Naruszenia prawa. Konflikty interesów w spółce PK Racibórz” nie poczynił starania, aby dokładnie zapoznać się uregulowaniami tej ustawy.

Otóż oczywiście faktem jest, że ustawa antykorupcyjna w przepisie art. 4 przewiduje szereg ograniczeń dla osób pełniących funkcje publiczne, w tym dla osób wymienionych w przepisie art. 2 pkt 6 (m.in. członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi). Przepis art. 4 ustawy antykorupcyjne stanowi bowiem, iż:

„Osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą:

  1. być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
  2. być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;
  3. być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
  4. być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
  5. posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek;
  6. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202 i 2260).”

Jednakże osoby nowo powołane na przedmiotowe funkcje publiczne są zobowiązane w ciągu 3 miesięcy od dnia wyboru zrzec się funkcji, zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej albo zbyć udziały lub akcje. Wyraźnie stanowi o tym przepis art. 5 ust. 4 ustawy antykorupcyjnej, stosowany do osób wymienionych w przepisie art. 2 pkt 6 tej ustawy na mocy zastrzeżenia przewidzianego w przepisie art. 5 ust. 2 tej ustawy.

Ludzie:

Bogdan Gawliczek

Bogdan Gawliczek

Prezes PK Racibórz

Dariusz Polowy

Dariusz Polowy

Prezydent Raciborza

Mirosław Lenk

Mirosław Lenk

Radny Miasta Racibórz, były prezydent.