Wtorek, 26 marca 2019

imieniny: Emanuela, Larysy, Teodora

RSS

Bezpieczne warunki pracy personelu sprzątającego przy myciu okien

30.11.2018 14:33 | 0 komentarzy | (s)

Poznaj wytyczne dla pań sprzątających, które myją okna. Zobacz, w jakich przypadkach takie prace zaliczymy do prac na wysokości i o czym wówczas powinniśmy pamiętać? Jakie w takim przypadku prawidłowo wypełnić skierowanie na badania profilaktyczne? Jak prawidłowo, zgodnie z przepisami bhp, zorganizować pracę mycia okien na wysokości?

Bezpieczne warunki pracy personelu sprzątającego przy myciu okien
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W odniesieniu do prac polegających na myciu okien i kwestii pracy na wysokości, należy rozważyć, na jakie zagrożenia narażony będzie pracownik sprzątający, biorąc pod uwagę następujące sytuacje:

 • pracownik myje okna w pomieszczeniu i stosując niewłaściwe metody pracy lub nie posiadając zabezpieczeń narażony jest na upadek na podłogę z wysokości poniżej 2 m. Nie grozi mu wypadnięcie przez okno na zewnątrz (co wynikać może np.: z konstrukcji okna osadzonego na wysokości powyżej 110 cm od powierzchni podłogi, jego wielkości, ewentualnego zabezpieczenia kratą),
 • pracownikowi myjącemu okna w pomieszczeniu zagraża wypadnięcie przez okno na zewnątrz lub upadek na podłogę z wysokości ponad 1 m,
 • pracownik sprzątający przebywa w pomieszczeniu i myje okna wykorzystując wyposażenie myjące zamontowane na przedłużaczu teleskopowym, przy zastosowaniu których będzie mógł wykonywać pracę z poziomu podłogi lub wysokości poniżej 1 m. W takim przypadku mycia okien nie traktujemy jako pracy na wysokości.

Wybór metody pracy i form zabezpieczenia pracownika, będzie wynikał z przeprowadzonej analizy faktycznej sytuacji i dokonanej oceny zagrożeń.

Gdy mycie okien zaliczymy do prac na wysokości, musimy pamiętać o…

Należy pamiętać, że pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

Nie zalicza się do pracy na wysokości pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta jest:

 • osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
 • wyposażona w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Ważne

Prace na wysokości mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby spełniające określone wymagania zdrowotne.

Jeżeli pracodawca zamierza zlecić pracownikowi wykonywanie pracy na wysokości, musi wystawić skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie, zawierające informację o zagrożeniu związanym z pracą na wysokości w opisie warunków pracy część V „ inne czynniki, w tym niebezpieczne”. Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokości jest pozytywny wynik badania lekarskiego.

Prace na wysokości zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych ze względu na poważne skutki wypadków do jakich dojść może podczas ich wykonywania.

Dlatego, oprócz zapewnienia profilaktycznych badań lekarskich, pracodawca organizując pracę na wysokości (tu mycie okien) musi określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych. Przede wszystkim pracodawca musi:

 • wyznaczyć osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad tymi pracami,
 • zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające;
 • zapewnić instruktaż pracowników obejmujący:
 1. a) imienny podział pracy,
 2. b) kolejność wykonywania zadań,
 3. c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach;
 • zapewnić, aby powierzchnia, na której przebywa pracownik w związku z wykonywaną pracą, była zabezpieczona balustradą o wysokości co najmniej 1,1 m (z poręczą, krawężnikami i poprzeczką w połowie wysokości);
 • zapewnić inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzajów i warunków wykonywania pracy, jeśli użycie takiego zabezpieczenia jest niemożliwe.

Ważne

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.

Jeśli praca będzie wykonywana na drabinie lub innych podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi, a praca ta nie wymaga od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:

 • drabina lub pomost roboczy, na którym stoi pracownik, były stabilne i posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenia,
 • pomost roboczy miał powierzchnię wystarczającą dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów.

Uwaga

Jeżeli praca będzie wykonywana na podwyższeniu (mniej niż 1m nad poziomem podłogi), pracownika należy wyposażyć w niewysoką (około 60cm), składaną drabinkę z podestem i poręczą.

Przeczytaj też:

Podstawa prawna: 

 • § 80; § 81; § 105 – § 110 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
 • art. 225; art. 229; art. 2374ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.),
 • § 4 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2067).

Halina Góralska
Gł. Specjalista ds. bhp
wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp
PortalBHP.pl

Materiał zewnętrzny