Niedziela, 17 lutego 2019

imieniny: Donata, Łukasza, Zbigniewa

RSS

Rybnik wysoko w rankingu „Rzeczpospolitej”

13.10.2018 20:47 | 0 komentarzy | acz

Rybnik znalazł się w pierwszej trójce miast województwa śląskiego w XIV edycji ogólnopolskiego Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”.

Rybnik wysoko w rankingu „Rzeczpospolitej”
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W tegorocznej odsłonie rankingu, wśród miast na prawach powiatu Rybnik zajął 14. miejsce w skali kraju i 3. w skali naszego województwa (po Dąbrowie Górniczej i Gliwicach).

- Nasz ranking publikujemy w ważnym czasie – tuż przed wyborami samorządowymi. I to szczególnymi, bo bodaj po raz pierwszy egzamin będą zdawać nie tylko – jak w każdych wyborach – sami kandydaci, ale też wyborcy - podkreśla Bogusław Chrabota, redaktor naczelny "Rzeczpospolitej". - To ważny ranking. To ważne wybory - dodaje.

Ranking Samorządów jest organizowany przez "Rzeczpospolitą" już od 14 lat. - Ranking od wielu lat wyłania i pokazuje jako przykłady do naśladowania te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój – przypomina prezydent Rybnika Piotr Kuczera. – Pozycja Rybnika w tym zestawieniu sprawia, że nasze miasto nie ma się czego wstydzić, aspirujemy do grona najlepszych w kraju – dodaje prezydent.

Miejsce w rankingu warunkuje suma punktów przyznanych w czterech kategoriach:

• trwałość ekonomiczno-finansowa

• trwałość społeczna

• trwałość środowiskowa

• jakość zarządzania

Odpowiedzialne zarządzenia zasobami w tych obszarach zwiększa potencjał rozwojowy samorządów i pozwala osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju.

W obszarze trwałości ekonomiczno-finansowej brano pod uwagę:

• dynamika dochodów własnych podatkowych (per capita, w latach 2015–2017)

• dynamika pozostałych dochodów własnych (per capita, w latach 2015–2017)

• dynamika dochodów z majątku (per capita, w latach 2015–2017)

• wartość pozyskanych w dotacji rozwojowych (per capita, w 2017 r.)

• wartość nadwyżki operacyjnej (w relacji do dochodów bieżących, w 2017 r.)

• dynamika wydatków majątkowych (per capita, w latach 2015–2017)

• dynamika wydatków na drogi (per capita, w latach 2015–2017)

• wartość wydatków majątkowych na infrastrukturę techniczną (w tym gospodarka komunalna i transport) w relacji do dochodów z podatku od nieruchomości i z majątku (w 2017 r.)

• powierzchnia terenów objęta planami zagospodarowania przestrzennego w relacji do powierzchni gminy (w 2016 r.)

W obszarze trwałości społecznej brano pod uwagę:

• dynamika wydatków na transport publiczny (per capita, w latach 2015–2017)

• czy samorząd zapewnia nieodpłatny transport publiczny dla młodzieży szkolnej, dla studentów lub dla innych grup społecznych

• dynamika wydatków majątkowych na infrastrukturę społeczną (oświata, kultura, pomoc społeczna, per capita, w latach 2015–2017)

• liczba miejsc w publicznych żłobkach w relacji do liczby dzieci do lat 3

• liczba miejsc w publicznych przedszkolach w relacji do liczby dzieci w wieku 3–6 lat

• dynamika wydatków na oświatę w przeliczeniu na liczbę uczniów szkół prowadzonych przez samorząd (w 2016 r.)

• czy samorząd posiada lokalną strategię rozwoju oświaty

• wartość wydatków bieżących na pomoc społeczną w przeliczeniu na liczbę korzystających z pomocy społecznej (w 2017 r.)

• czy samorząd posiada strategię rozwiązywania problemów społecznych

• wartość wydatków bieżących na kulturę (per capita, w 2017 r.)

• czy samorząd szacuje liczbę odbiorców instytucji kultury

• wartość wydatków bieżących na sport i rekreację (per capita, w 2017 r.)

• wartość wydatków majątkowych na gospodarkę mieszkaniową (per capita, w 2017 r.)

• wartość wydatków na współpracę z organizacjami pozarządowymi (w relacji do wydatków bieżących, w 2017 r.)

• wartość budżetu partycypacyjnego (w relacji do dochodów własnych, w 2017 r.)

• wartość przekazanych środków jednostkom pomocniczym (per capita, w 2017 r.)

• czy działa Młodzieżowa Rada lub Rada Seniorów (w 2017 r.)

W obszarze trwałości środowiskowej brano pod uwagę:

• wartość wydatków majątkowych na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną oraz dostawy wody (w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w 2017 r.)

• wartość wydatków na ochronę powietrza (per capita, w 2017 r.)

• wartość wydatków na zieleń miejską (per capita, w 2017 r.)

• czy gmina posiada Program Rewitalizacji zgodny z odpowiednią ustawą z 2015 r.? Jaka jest w programie powierzchnia terenów przeznaczonych do rewitalizacji (w relacji powierzchni do terenów zdegradowanych)? Ile wyniosły wydatki na rewitalizację (w przeliczeniu na hektary) w 2017 r.

• odpady zebrane selektywnie w relacji do odpadów zebranych ogółem (w 2017 r.)

• wartość wydatków (z budżetu samorządowego i zewnętrznych źródeł) na wsparcie wyposażenia gospodarstw domowych w instalacje OZE (per capita, w 2017 r.)

• systematyczne działania na rzecz poprawy jakości powietrza podejmowane przez samorząd odsetek gospodarstw domowych korzystających z sieci kanalizacyjnej (w 2017 r.)

• relacja odsetka gospodarstw domowych korzystających z sieci kanalizacyjnej do korzystających z sieci wodociągowej (w 2017 r.)

W obszarze jakości zarządzania i współpracy między samorządami jako elementu innych trwałości brano pod uwagę:

• czy strategia rozwoju samorządu jest zintegrowana ze studium zagospodarowania przestrzennego

• czy wdrożono system ewaluacji strategii rozwoju

• czy wdrożono normę ISO 37120

• czy wdrożono system zarządzenia jakością zgodny z normami ISO

• czy wdrożono system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

• czy mieszkańcy mają możliwość podejmowania inicjatyw uchwałodawczych

• czy samorząd świadczy usługi publiczne wspólnie z innymi samorządami

• wartość wydatków na szkolenia pracowników (w relacji do wydatków bieżących, w 2017 r.)

• czy plany zagospodarowania przestrzennego są dostępne w internecie, czy są one konsultowane społecznie w inny sposób niż wymogi ustawowe, czy są one uzgadniane z samorządami w ramach obszarów funkcjonalnych w inny sposób niż wymogi ustawowe

Pełna informacja na temat rankingu: https://rankingsamorzadow.pl/files/ranking-samorzadow-2018.pdf

Czytaj podobne