środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

WAŻNE:

Oczekują transakcji wiązanej

18.07.2018 13:00 | 1 komentarz | art

Będzie zgoda na pirolizę, nie będzie pylenia. A przemysł w bazie jest od 100 lat – tak w skrócie można odczytać stanowisko właściciela terenu przy ul. Zielonej 43 w Kolonii Fryderyk. Z kolei Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uważa, że nie dochodzi do szkód w środowisku w związku z pyłem, który unosi się znad bazy, gdzie składowany i mieszany jest opał.

Oczekują transakcji wiązanej
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Stanowisko Eco-Solution

„Celem wynajęcia naszego terenu, koniecznym jest spełnienie przez naszych partnerów biznesowych wcześniej uzgodnionych warunków, tj. przede wszystkim legalności prowadzonej działalności, posiadania wszystkich niezbędnych licencji, zezwoleń, koncesji i innych niezbędnych zgód administracyjnych oraz prowadzenia przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującego prawa polskiego, jak i unijnego. Jako użytkownik wieczysty terenu nie ponosimy przy tym odpowiedzialności oraz nie mamy wpływu na to w jaki sposób najemca prowadzi swoją działalność produkcyjną – dopóki wykonuje ją w granicach prawa oraz nie narusza ustaleń umownych, nie jesteśmy uprawnieni do ingerowania w charakter oraz sposób prowadzenia jego przedsiębiorstwa. Nie zmienia to jednak faktu, że nie rozumiemy presji, która jest wywierana na nas oraz naszych najemcach w związku z prowadzoną na terenie bazy znajdującej się przy ul. Leśnej działalnością. Teren przy ul. Leśnej był od zawsze terenem produkcyjno-usługowym i tak też jest zaklasyfikowany w planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2013 r., a następnie zmienionym uchwałą nr XXIII/191/16 z dnia 28 listopada 2016 r. Na terenie przy ul. Leśnej od ponad 100 lat prowadzona jest działalność przemysłowa – na początku funkcjonowała na nim Kopalnia „Fryderyk”, która została unieruchomiona w 1923 r. Następnie baza stała się miejscem prowadzenia działalności transportowej (ponad 400 aut ciężarowych), aż w końcu ok. 2008 r. teren został dzierżawiony przez firmę Alpine Bau, która budowała odcinek autostrady A1, składując przy ul. Leśnej miliony ton żwiru, piasku, cementu i innych materiałów budowlanych, które były transportowane przez kilkaset aut ciężarowych, których kurs rozpoczynał i kończył się w Gorzyczkach. Powyższe oznacza, że ustalonym, zatwierdzonym i akceptowalnym przeznaczeniem terenu, od ponad stu lat, jest działalność przemysłowa, która z samej definicji charakteryzuje się wzmożonym – odmiennym niż w przypadku działalności rolnej – oddziaływaniem na sferę w której się znajduje. Tym samym oczekiwanie, że teren będzie wykorzystywany wbrew jego przeznaczeniu i funkcji, stanowi nieuprawnione nadużycie i godzi w zasadę swobody działalności gospodarczej.