Poniedziałek, 11 listopada 2019

imieniny: Bartłomieja, Marcina, Prota

RSS

Zbigniew Woźniak skarży się na władze powiatu raciborskiego

21.03.2018 07:00 | 27 komentarzy | żet

Deptanie prawa, dobrych obyczajów i naruszenie dóbr osobistych – to zarzuty, którymi Zbigniew Woźniak obarcza starostę raciborskiego i zarząd powiatu raciborskiego w związku z konkursem na dyrektora Zamku w Raciborzu.

Zbigniew Woźniak skarży się na władze powiatu raciborskiego
Czasy, gdy Zbigniew Woźniak (na zdj. podczas gali powiatowej nagrody Mieszko A.D. 2016) i władze powiatu raciborskiego żyli w dobrej komitywie, bezpowrotnie odeszły do lamusa.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Do biura rady powiatu raciborskiego wpłynęły skargi na zarząd powiatu oraz starostę raciborskiego. Złożył je Zbigniew Woźniak, wskazując na uchybienia w konkursie na dyrektora Zamku oraz regulaminie naboru. Badaniem skarg zajmie się komisja rewizyjna pod przewodnictwem Katarzyny Dutkiewicz po marcowej sesji rady powiatu. Dopiero po zbadaniu skarg przez komisję rewizyjną, trafią one na forum rady powiatu, która zajmie się ich rozpatrzeniem.

Poniżej publikujemy zestawienie zasadniczych punktów skarg.

Dla porządku przypominamy, że starostą raciborskim jest Ryszard Winiarski. W skład zarządu powiatu wchodzą: starosta Ryszard Winiarski, wicestarosta Marek Kurpis, etatowy członek zarządu Andrzej Chroboczek, członek zarządu Brygida Abrahamczyk, członek zarządu Piotr Olender.

(żet)


Skarga na zarząd powiatu

1 Zarząd powiatu podjął decyzje, w wyniku których procedura naboru na dyrektora zamku przebiegała niezgodnie z regulaminem naboru.

Wyjaśnienie: procedurę naboru miał wszcząć starosta, a nie zarząd; przewodniczącym komisji konkursowej miał być starosta lub sekretarz powiatu, a nie wicestarosta; o zatrudnieniu nowego dyrektora zdecydował starosta, a zdaniem skarżącego kompetencja ta należy do zarządu powiatu.

2 Dwóch członków zarządu uczestnicząc w powołaniu komisji konkursowej nie przestrzegało ustawy o samorządzie powiatowym.

Wyjaśnienie: mowa o wicestaroście Marku Kurpisie oraz członku zarządu Piotrze Olendrze, którzy głosowali nad przyjęciem uchwały powołującej ich do składu komisji naboru, a zdaniem skarżącego nie mieli do tego prawa.

3 Zarząd powiatu nie podjął żadnej uchwały w sprawie wszczęcia drugiego naboru.

Wyjaśnienie: po zakończeniu pierwszego naboru, w którym wziął udział tylko Zbigniew Woźniak, zarząd nie ogłosił na nowo procedury konkursu i nie powołał na nowo komisji naboru; zdaniem skarżącego bez takiej uchwały drugi nabór w ogóle nie powinien zostać przeprowadzony.

4 Zarząd powiatu zatrudnił nową dyrektor bez zapoznania się z osobą kandydatki.

Wyjaśnienie: z protokołu zarządu powiatu z 30 stycznia 2018 roku wynika, że nowa dyrektor została zatrudniona przez zarząd bez prezentacji kandydatki, członkowie zarządu, którzy nie brali udziału w pracach komisji konkursowej, zgodzili się na zatrudnienie kandydatki bez wglądu w jej cv czy protokół z komisji naboru.

5 Członek zarządu, który był jednocześnie członkiem komisji konkursowej, głosował za zatrudnieniem kandydatki.

Wyjaśnienie: zdaniem skarżącego stanowi to naruszenie ustawy o samorządzie powiatowym oraz dobrych obyczajów; mowa o wicestaroście Marku Kurpisie.

6 Zarząd powiatu pomimo wielu publicznie formułowanych zastrzeżeń co do przebiegu naboru nie zrobił niczego, aby wyjaśnić i naprawić nieprawidłowości.

Na następnej stronie streszczenie skargi na starostę raciborskiego...

Ludzie:

Andrzej Chroboczek

Andrzej Chroboczek

Radny Powiatu Raciborskiego.

Brygida Abrahamczyk

Brygida Abrahamczyk

Radna Powiatu Raciborskiego.

Marek Kurpis

Marek Kurpis

Wicestarosta Powiatu Raciborskiego.

Piotr  Olender

Piotr Olender

Radny Powiatu Raciborskiego.

Ryszard Winiarski

Ryszard Winiarski

Starosta Raciborski