Sobota, 25 stycznia 2020

imieniny: Tatiany, Miłosza, Pawła

RSS

W marcu rekrutacja do przedszkoli

08.02.2018 09:52 | 0 komentarzy | AgaKa

Zapisy dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Wodzisław Śląski na rok szkolny 2018/2019 rozpoczną się 5 marca, o godz. 8:00. Ich koniec zaplanowano na 16 marca, na godz. 15:00. Na jakich podstawach należy ubiegać się o przyjęcie? Jakie kryteria należy spełniać?

W marcu rekrutacja do przedszkoli
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Kto bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym?

 • Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 • Od 1 września 2017 r. dzieci w wieku od 3 do 5 lat maja prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a dzieci w wieku 6 lat są obowiązane do rocznego przygotowania przedszkolnego.

 • Dziecko, które w 2018 r. kończy 6 lat, może na wniosek rodziców, także rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018, albo posiada opinie o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 • Do publicznych przedszkoli przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego:

  - na podstawie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym publicznym przedszkolu, złożonej w tej placówce przez rodziców,

  - na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego w placówce przez rodziców na wolne miejsca.

 • Dzieci zamieszkałe poza miastem Wodzisławiem Śląskim mogą być przyjęte do publicznych przedszkoli po zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Wodzisławiu Śląskim.

 • Ilekroć w powyższej informacji jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 14 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Miejsce zamieszkania kandydata

Miejscem zamieszkania kandydata jest miejsce zamieszkania jego rodziców, albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zmianami).

Zasady przyjęć

 1. Do publicznych przedszkoli przyjmowane są:

 • dzieci w wieku od 3 do 5 lat ( urodzone w latach 2015-2013),

 • dzieci 6-letnie (urodzone w 2012 roku) - objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

 1. Do publicznych przedszkoli przyjmuje się na wolne miejsca dzieci zamieszkałe na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

 2. Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Wodzisławia Śląskiego mogą być przyjęci do publicznych przedszkoli, jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego miasto Wodzisław Śląski będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola.

 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

 3. We wniosku należy wskazać przedszkola uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).

 4. Wypełniony wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru, wskazanym na pierwszym miejscu.

 5. W przypadku większej liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest realizowane w dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych i samorządowych.

 6. Do każdego wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodzica w tym wniosku. Brak dokumentów potwierdzających dane kryterium eliminuje przyznanie punktów za to kryterium przez komisję rekrutacyjną.

I. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria (tzw. ustawowe) wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

1. wielodzietność rodziny kandydata*;

2. niepełnosprawność kandydata;

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**;

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

*wielodzietność rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

**samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1886 ze zmianami),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zmianami);

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.

II W drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria samorządowe w Uchwale Nr XXVIII/289/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski oraz Uchwale Nr XXIX/296/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/289/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

dziecko, którego rodzice lub opiekunowie prawni (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym

32 pkt

dokument poświadczający zatrudnienie (do każdego z rodziców) zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

rodzeństwo dziecka będzie kontynuowało edukację w tym samym przedszkolu w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek

16 pkt

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola

dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (z art. 7 ustawa o pomocy społecznej)

4 pkt

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola

dziecko uczęszczające wcześniej do Żłobka Miejskiego

2 pkt

zaświadczenie wydane przez żłobek

Uwagi

 • Kopie dokumentów za zgodność z oryginałem poświadczają rodzice kandydata.

 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego o potwierdzenie tych okoliczności.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 05.03.2018 r., godz. 8:00

do 16.03.2018 r., godz. 15:00

od 13.04.2018 r., godz. 8:00

do 19.04.2018 r., godz.15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej art. 150 ust 7 ustawy Prawo oświatowe.

od 22.03.2018 r.

do 23.03.2018 r.

23.04.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 26.03.2018 r.,

godz. 15:00

do 25.04.2018 r.,

godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 30.03.2018 r.,

godz. 15:00

do 27.04.2018 r.,

godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postepowaniu rekrutacyjnym.

do 06.04. 2018 r.,

godz. 15:00

do 30.04.2018 r.,

godz. 15:00.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym jest realizowane w terminach określonych w Zarządzeniu nr OR-I.0050.35.2018 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Procedura odwoławcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do przedszkola mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku,

 • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

 • na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.