Czwartek, 25 kwietnia 2019

imieniny: Jarosława, Marka, Elwiry

RSS

Bieg "Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy" - trasa

13.01.2018 08:39 | 0 komentarzy | AgaKa

Znamy trasę niedzielnego biegu "Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy".

Bieg "Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy" - trasa
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” jest Stowarzyszenie Nasz Wodzisław.

2. Współorganizatorem Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” Wodzisław Śląski, Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisławski Klub Naszej Ziemi oraz Miasto Wodzisław Śląski.

II. CEL

1. Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” – programu autorskiego Fundacji WOŚP.

2. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

3. Zbiórka pieniędzy na realizacje zadań WOŚP.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2017 r. po ulicach Wodzisławia Śląskiego.

2. Rozgrzewkę przed biegiem około godziny 13:45 przeprowadzi Fitolka Fitness. Start Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” odbędzie się o godz. 14.00, a zakończenie biegu odbędzie się około godz. 15.00.

3. Dekoracja najlepszych zawodników nastąpi po szkoleniu z pierwszej pomocy. Start i meta biegu będą zlokalizowane na wodzisławskim Rynku.

4. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie www.mosir.wodzislaw-slaski.pl oraz na fan-page-u MOSiR „CENTRUM” Wodzisław Śląski.

5. Długość trasy: ok. 2,2 km.

6. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz strażaków OSP Radlin.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1.W Biegu „Policz się z cukrzycą” mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku.

2. Każdy uczestnik biorący udział w Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Jedno ze wskazanych w zdaniu poprzedzającym zaświadczeń powinno zostać złożone przy okazji odbioru przez uczestnika numeru startowego w miejscu i w terminach określonych w pkt VI. W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim powinno być podpisane także rodzica lub opiekuna

prawnego uczestnika.

4. Wszyscy uczestnicy Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

6. Zgłoszenia można wypełniać na stronie: https://dostartu.pl/bieg-policz-sie-z-cukrzyca-v2019.pl.html

7. Organizator przewidział kategorię dla dzieci szkół podstawowych dziewcząt oraz chłopców (do klasy 7 włącznie – 13 lat) oraz kategorie wiekową 14+ (open).

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” będą przyjmowane w dniu imprezy.

2. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności:

a.) złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub analogicznego zaświadczenia lekarskiego w Biurze Zawodów zgodnie z procedurą opisaną w pkt IV.3

5. Ilość osób zgłoszonych do biegu jest nieograniczona limitem ustalonym przez Organizatora.

6. Opłata startowa za udział w Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą jest przeznaczona na zadania które są określone przez WOŚP podczas XXVI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

7. Wysokość opłaty startowej jest dowolna.

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:

a.) numer startowy wraz z czterema agrafkami,

b.) upominki od sponsorów i partnerów imprezy.

10. Przedmioty określone w pkt V.13.a.) składają się na pakiet startowy, którego posiadanie jest warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w Biegu.

VI. BIURO ZAWODÓW – odbiór numerów startowych

1. Biuro Zawodów będzie się znajdować w na wodzisławskim Rynku 14 stycznia 2017 (niedziela) w godzinach 12:30-13:45. 14 stycznia odbiór numerów startowych wyłącznie w biurze zlokalizowanym na wodzisławskim Rynku.

2. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”.

2. Dane osobowe uczestników Biegu „Policz się z cukrzycą” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz

ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-R, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania Biegu.

5. Organizator nie zapewnia szatni oraz natrysków, a jedynie depozyt w pobliżu Biura Zawodów.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Kontakt: Ireneusz Górnik 512 070 794.