Czwartek, 15 kwietnia 2021

imieniny: Anastazji, Wacława, Leonida

RSS

WAŻNE:

Opłaty za użytkowanie wieczyste - zmiana przepisów

06.01.2018 05:00 | 0 komentarzy | ż

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz przygotował informację dla mieszkańców.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Informacja dot. użytkowania wieczystego:

  • Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
  • Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art.20 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r, poz.1383 i 1386 z późn.zm.), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.
  • Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona. Brak wniosku w wymaganym terminie powoduje utratę uprawnienia. Nie istnieje możliwość przywrócenia terminu do złożenia wniosku.
  • W przypadku gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczną pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz ( II piętro , pokój nr 218, telefony 32 755 0669; 32 755 0740 ).

źródło: UM Racibórz, oprac. ż