Poniedziałek, 21 października 2019

imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny

RSS

Grzegorz Niestrój: Gmina z widokami to nie slogan, ale rzeczywistość naszej małej ojczyzny

10.02.2017 07:00 | 0 komentarzy | eos

Minęła już połowa i to kolejnej kadencji sprawowania urzędu wójta przez Grzegorza Niestroja w gminie Kornowac. Zapytaliśmy więc włodarza o inwestycje, rynek pracy, oświatę, a także przyszłość gminy, która może szczycić się niezwykłymi widokami.

Grzegorz Niestrój: Gmina z widokami to nie slogan, ale rzeczywistość naszej małej ojczyzny
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

– Co uważa pan za swoje największe sukcesy w podejmowanych do tej pory działaniach na rzecz gminy?

– Dzięki dobremu zarządzaniu, perspektywicznemu planowaniu, stawianiu na rozwój, Kornowac w ostatnich latach zyskał wizerunek rozwijającej się gminy. „Kornowac – gmina z widokami” to już nie tylko slogan reklamowy, ale rzeczywisty obraz naszej małej ojczyzny. Gmina Kornowac to atrakcyjne położenie, wspaniałe widoki, bogactwo przyrody, infrastruktura dostosowana do potrzeb naszych mieszkańców. Za największy swój sukces w czasie sprawowania funkcji włodarza gminy uważam podniesienie dochodów gminy z 10 mln zł w 2010 r. do 22 mln zł planowanych na ten rok.

– Czy może pan przypomnieć o inwestycjach, które zmieniły lub zmieniają oblicze gminy.

– Zajęliśmy bardzo wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu gmin przeznaczających najwięcej środków finansowych na inwestycje, a ogłoszonym przez Samorząd.pl. Procentowo uzyskaliśmy 28. miejsce w Polsce i 3. miejsce na Śląsku. Na te cele wydaliśmy prawie 12 mln zł, a więc tyle ile jeszcze niedawno liczył cały budżet gminy.

Do największych inwestycji należała budowa kanalizacji sanitarnej w Kobyli za prawie 2 mln zł, na którą pozyskaliśmy dotację ze środków PROW 2007-2013. Do sieci przyłączono ponad 40 budynków. Przebudowaliśmy Szkołę Podstawową w Kobyli za ok. 3 mln zł. W 2015 r. zakończyliśmy kompleksową przebudowę i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli. Powstał tam obiekt przedszkolny i w październiku 2016 r. podpisaliśmy umowę na jego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Dotacja przyznana do części przedszkolnej zespołu to ponad 830 tys. zł. Dodatkowo na początku 2016 r. pozyskaliśmy środki na utworzenie dodatkowej grupy przedszkolnej w nowym obiekcie. Innym ważnym działaniem był montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych w gminie Kornowac pn. „Gmina Naturalnie Słoneczna” (4,64 mln zł). Przedsięwzięcie to również uzyskało dofinansowanie w wysokości ok. 3,7 mln zł ze środków unijnych. Stan infrastruktury w gminie poprawiło też kilka mniejszych inwestycji: modernizacja sieci wodociągowej w Pogrzebieniu i Kornowacu (ponad 280 tys. zł), budowa chodnika przy ul. Kolonia w Kornowacu (prawie 110 tys. zł) i przebudowa linii napowietrznej nN w Pogrzebieniu przy ul. Kornowackiej (prawie 110 tys. zł).

– Jakie podejmuje pan działania promujące gminę, a jednocześnie przyciągające nowe firmy czy też nowych mieszkańców, turystów?

– Promocja jest jednym z naszych sposobów wspierania rozwoju gminy, która może pochwalić się atrakcyjnym położeniem przy drodze wojewódzkiej oraz dostępnymi terenami pod zabudowę mieszkaniową, pięknymi widokami, duża ilością zieleni oraz czystym powietrzem. To atuty, które przyciągają chcących się tutaj osiedlić ludzi. Stale rozwijająca się infrastruktura dostosowywana jest do ich potrzeb. Aby zatrzymać mieszkańców w gminie i zachęcić nowe osoby do osiedlania się u nas, kierujemy sporo środków na poprawę infrastruktury oświatowej oraz zapewnienie wysokiej jakości edukacji. W tym roku dwie nasze szkoły będą realizowały projekty współfinansowane ze środków unijnych, a ich wsparcie wyniesie ponad 560 tys. zł. Głównym celem tych projektów jest ułatwienie dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia.

W tym roku zamierzamy zmodernizować Dom Kultury w Łańcach, wydając na ten cel ok. 200 tys. zł. Do tej pory modernizacji poddano już placówki kultury w Kobyli, Rzuchowie i Pogrzebieniu. Zarezerwowaliśmy ok. 80 tys. zł na rozwój ścieżek rowerowych, parkingów Park&Bike wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto w 2016 r. zostały przyjęte plany zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich sołectw. Określono w nich nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe, pozwalające na stworzenie dużych skupisk ludzi. Tereny te będą bardzo atrakcyjne zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i dla deweloperów.

Staramy się też poszerzać ofertę spędzania czasu wolnego dla mieszkańców. Do najważniejszych wydarzeń należą: dożynki gminne, Hubertus, kiermasze potraw, turniej sołectw i jarmark bożonarodzeniowy zorganizowany po raz pierwszy w grudniu ub.r. Zainteresowanie tą imprezą przerosło nasze oczekiwania i byliśmy mile zaskoczeni liczbą osób, które odwiedziły nasz jarmark mimo niesprzyjającej pogody.

– Jak kształtuje się rynek pracy w gminie. Czy widzi pan możliwość poszerzenia go i w jakiej sferze?

– Jeżeli chodzi działania zmierzające do przyciągnięcia nowych firm oraz tworzenia nowych miejsc pracy, to w październiku 2016 r. została podjęta uchwała Rady Gminy Kornowac w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w ramach pomocy de minimis. Zwolnione są więc od podatku od nieruchomości budynki i budowle lub ich części związane z realizacją nowych inwestycji, lub rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej i utworzeniem w nich nowych miejsc pracy w gminy Kornowac, oczywiście w pełnym wymiarze czasu pracy. W zależności od liczby nowo zatrudnionych pracowników okres zwolnienia z podatków wynosi od 1 roku do 5 lat.

Większość mieszkańców gminy pracuje w ościennych miastach. Firmy, które działają na naszym terenie to przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników. Stopa bezrobocia nieznacznie przekracza 6 proc. I podobnie, jak w całym powiecie raciborskim większość bezrobotnych to kobiety.

Spore oczekiwania wiążemy z budową drogi Racibórz – Pszczyna. W Rzuchowie ma powstać duży węzeł, wokół którego tereny pozwolą – mamy taką nadzieję – przyciągnąć nowych inwestorów, tworzących miejsca pracy. Naszą największą bolączką jest brak większych terenów inwestycyjnych, dlatego w miarę możliwości finansowych, kupujemy grunty od osób prywatnych.

– Czy i jak udaje się rozwiązać problemy wynikające z prowadzenia gospodarki komunalnej w gminie, a dotyczące m.in. śmieci, kanalizacji, likwidacji nieruchomości, które „straszą”, sprzedaży działek budowlanych czy też poszerzanie zasobów komunalnych gminy?

– Gmina Kornowac nie ma problemów z gospodarką odpadami. 8 grudnia 2016 r. został rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z naszego terenu, od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Ofertę złożyły cztery firmy, a najkorzystniejszą – firma „Naprzód”, z którą 22 grudnia 2016 r. podpisaliśmy umowę na świadczenie tych usług.

Kluczową inwestycją jaką będzie prowadziła gmina w latach 2017 – 2022 jest budowa kanalizacji sanitarnej w Kornowacu i Pogrzebieniu. W połowie ubiegłego roku podpisaliśmy umowę z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na prawie 35 mln zł. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 18 mln zł. Zgodnie z projektem powstanie sieć kanalizacyjna o łącznej długości ok. 18 km, cztery przepompownie sieciowe i ponad 30 przepompowni przydomowych. W sumie do sieci przyłączonych zostanie ponad 400 obiektów.

Rozbierane są też w gminie obiekty z okresu międzywojennego i powojennego, technicznie zużyte i nieprzydatne. Referat Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu w ub.r. wydał pięć pozwoleń na rozbiórkę budynków mieszkalnych, trzech budynków gospodarczo-składowych oraz budynek przedszkola w Pogrzebieniu. W gminie nie mamy za wiele budynków opuszczonych i zdewastowanych, a te które są, zwykle nie posiadają prawowitych właścicieli, co utrudnia proces rozbiórki. W 2016 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego naliczył nam trzy takie budynki. W latach 2015 – 2016 nabywaliśmy nieruchomości głównie w celu poszerzenia dróg publicznych, w związku z ich planowaną modernizacją. Gmina nabyła także nieruchomość położoną w Łańcach z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową oraz działkę pod parking przy Domu Kultury w Pogrzebieniu. W ostatnich latach nie sprzedawaliśmy żadnych nieruchomości.

– Jak postrzega pan przyszłość oświaty w gminie, zwłaszcza w tak newralgicznym momencie likwidacji gimnazjów w kraju?

– Oświata, aby mogła prawidłowo funkcjonować potrzebuje stabilizacji. To najlepsze co możemy zaoferować najmłodszym, a to co się dzieje nie jest dobre. Od kilkunastu lat jedna lub druga ekipa rządząca wprowadza zmiany systemowe nie patrząc na ich konsekwencje w przyszłości. Dla naszej gminy edukacja to jeden z najważniejszych priorytetów. Wystarczy spojrzeć na inwestycje z ostatnich kilku lat skierowane przede wszystkim na oświatę. To my, samorząd staramy się zapewnić naszej oświacie spokój i stabilizację, odpowiadając przed mieszkańcami za jej przyszłość. Dlatego wśród kolejnych zawirowań, spróbujemy znaleźć takie rozwiązania, które w najlepszy sposób zapewnią stabilizację w funkcjonowaniu kornowackiej oświaty.

– Jakie ma pan plany dalszego rozwój gminy, czy zamierza pan kandydować na następną kadencję?

– Będziemy prowadzili dalsze starania o skanalizowanie całej gminy. Przygotowana jest koncepcja i w najbliższym czasie spotkam się z ministrem środowiska w sprawie kanalizacji zlewni zbiornika Racibórz Dolny. Chcielibyśmy dokończyć modernizację sieci wodociągowej, w tym wyremontować zbiornik na wodę w Pogrzebieniu, żeby zapewnić mieszkańcom właściwe zaopatrzenie w nią, szczególnie w sytuacjach dużych rozbiorów wody czy awarii sieci.

Z uwagi na duży sukces projektu związanego z montażem instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych, zamierzamy zrealizować podobny projekt dofinansowany z obecnego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego. Kolejnych kilkuset mieszkańców wyraziło zainteresowanie udziałem w analogicznym projekcie, mam więc nadzieję, że uda się pozyskać środki.

Chcemy też uzupełnić infrastrukturę sportowo-rekreacyjną gminy. Będziemy się ubiegać o środki unijne na stworzenie miejsc rekreacji i spotkań dla mieszkańców w Rzuchowie i Pogrzebieniu. W planach jest budowa Domu Kultury w Kornowacu. Kolejnym istotnym przedsięwzięciem jest poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum w Kornowacu. W przypadku uzyskania dofinansowania unijnego planujemy montaż nowoczesnego i przyjaznego środowisku systemu ogrzewania hybrydowego (obejmującego zestaw powietrznych gazowych pomp ciepła z kotłami gazowymi absorpcyjnymi). Niezależnie od skutków reformy oświatowej budynek będzie wykorzystywany na cele edukacyjne, stąd widzimy zasadność tego przedsięwzięcia.

Jeśli chodzi o przyszłość i kandydowanie w następnych wyborach, to życie pokaże. W Kornowacu wszyscy działamy wspólnie dla dobra naszej gminy, nie ma podziałów politycznych, klubowych czy sołeckich. Jeżeli rodzą się sporne sytuacje, to staramy się o nich rozmawiać i rozwiązywać je wspólnie z pożytkiem dla naszych mieszkańców.

Rozmawiała Ewa Osiecka

Ludzie:

Grzegorz Niestrój

Grzegorz Niestrój

Wójt gminy Kornowac.