Sobota, 20 kwietnia 2019

imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii

RSS

Gorzyce: Ruszyła modernizacja ewidencji gruntów i budynków

06.02.2016 07:56 | 0 komentarzy | tora

Geodeci zmierzą działki, budynki - przeczytaj, przekaż rodzinie, sąsiadowi, żeby uniknąć pretensji i nieporozumień.

Gorzyce: Ruszyła modernizacja ewidencji gruntów i budynków
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Starostwo rozpoczęło prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków w sołectwach gminy Gorzyce. Wykonawcą prac jest wybrana w przetargu nieograniczonym firma Opolska Grupa Geodezyjna Piotr Czuczman z Nysy. Obecnie pracownicy starostwa powiatowego uczestniczą w spotkaniach wiejskich w gminie, podczas których informują o zasadach modernizacji. W akcję informacyjną włączyły się też miejscowe parafie oraz radni i sołtysi.

Geodeta wejdzie i zapyta

Prace związane z modernizacją ewidencji będą prowadzone w dwóch etapach. Do 16 maja potrwa pierwszy etap prac dla obrębów ewidencyjnych Czyżowice, Gorzyce, Gorzyczki, Turza Śl. Natomiast dla obrębów Bełsznica, Bluszczów, Kamień, Odra, Olza, Rogów, Uchylsko – do 10 października 2016 roku. W pierwszym etapie zostaną wykonane m.in. prace terenowe, mające na celu aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Każdy budynek musi zostać kontrolnie pomierzony, co wiąże się z koniecznością wejścia przez uprawnionych geodetów na teren każdej nieruchomości zabudowanej. Pracownicy firmy geodezyjnej mogą również pytać właścicieli o budynki, np. o rok zakończenia budowy czy technologię jego wykonania. Geodeci zweryfikują ponadto zaliczenie gruntów do użytków zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudowanych. – Ze względu na dość często zgłaszane do nas obawy właścicieli nieruchomości co do wejścia geodetów na teren posesji, wyjaśniam, że zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym osoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić wykonanie tych prac – wyjaśnia Agata Kubina naczelnik Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl.

Sprawdź, złóż uwagi, jeśli potrzebujesz

Etap drugi polegać będzie na wyłożeniu do wglądu zainteresowanych osób projektu operatu opisowo – kartograficznego oraz rozpatrywaniu zgłaszanych uwag do tego projektu. Wyłożenie dokumentacji będzie miało miejsce w Wydziale Geodezji przy ulicy Mendego 3 w Wodzisławiu Śl. (budynek dawnego pogotowia ratunkowego).

Wyłożenie projektu operatu to bardzo ważny etap, w którym mieszkańcy powinni wziąć udział. W jego trakcie będzie można bowiem zapoznać się z danymi ewidencyjnymi, które posłużą gminom do naliczenia podatku od nieruchomości, a także sprawdzić, czy wszystkie dane zawarte w projekcie są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym. – Na terenie gminy Gorzyce istnieje około 20 tysięcy działek i ok. 14 tys. budynków. I choć nie powinno być pomyłek, to przy tej skali przedsięwzięcia wskazane jest zweryfikowanie danych przez właścicieli lub osoby do tego upoważnione w celu wyeliminowania ewentualnych nieścisłości – tłumaczy Kubina.

W przypadku zgłoszenia niezgodności danych, zostaną one sprawdzone i ewentualnie poprawione bez żadnych kosztów dla właściciela nieruchomości. Warto więc z tej możliwości skorzystać, zwłaszcza że przepisy nie przewidują indywidualnego zawiadamiania właścicieli poszczególnych nieruchomości o wyłożeniu operatu, a potem – o ujawnieniu danych w ewidencji. Informacja o wprowadzeniu nowych danych do ewidencji zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa zgłosić zarzuty do tych danych. Wszelkie zgłoszenia i uwagi złożone po tym terminie będą zgodnie z prawem traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Złożenie takiego wniosku będzie wiązało się z koniecznością sporządzenia nowego operatu geodezyjnego, za co zapłacić będzie musiał już właściciel nieruchomości. Warto zatem sprawdzić czy dane w ewidencji się zgadzają już na etapie wyłożenia projektu operatu lub ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

W przypadku Czyżowic, Gorzyc, Gorzyczek i Turzy Śl. wyłożenie projektu operatu będzie miało miejsce do 16 lipca, a w przypadku pozostałych sołectw – do 10 grudnia bieżącego roku.

(tora)


Jak rozpoznać prawdziwego geodetę?

Wszyscy pracownicy wykonujący prace terenowe związane z modernizacją będą legitymowali się specjalnym upoważnieniem starosty. Właściciele nieruchomości będą więc mogli ustalić czy mają do czynienia z pracownikiem firmy wykonującej modernizację. W razie wątpliwości czy podejrzeń będą też dodatkowo mogli zadzwonić do Wydziału Geodezji (tel. 32 453 97 67) w celu uzyskania informacji i wyjaśnień. W przypadku jednak, gdy będzie to osoba upoważniona, nie można jej utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenia prac ani odmawiać prawa wejścia na grunt i do budynku. Jest to wykroczenie, za które grozi kara grzywny.


Tak szeroka akcja informacyjna, w którą włączają się też „Nowiny Wodzisławskie” związana jest z faktem, że skutkiem nowej ewidencji gruntów może być wyższy podatek od nieruchomości. Chodzi o to, by mieszkańcy byli zorientowani w temacie i nie mieli potem pretensji. Dla przykładu po przeprowadzonej ewidencji w Wodzisławiu zgłaszali się do redakcji mieszkańcy z pretensjami, że nic nie wiedzieli o prowadzonych pracach, ani o możliwości składania uwag, a dostali znacznie wyższe podatki do zapłacenia.


Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych. Dane w niej zawarte stanowią podstawę m.in. gospodarki nieruchomościami, wymiaru podatków i świadczeń, planowania gospodarczego i przestrzennego, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, a także statystyki publicznej. Aby ewidencja była przydatna, musi być wiarygodna i prowadzona w jednolity sposób w całym kraju. Stąd obowiązek jej sukcesywnego aktualizowania.