środa, 21 kwietnia 2021

imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada

RSS

Likwidacja krwiodawstwa. Z ministerstwem walka na argumenty

29.07.2015 08:49 | 0 komentarzy | ma.w

Dotarliśmy do opracowania sporządzonego na potrzeby RCKiK Racibórz, w którym jego dyrekcja wypunktowała słabości uzasadnienia planów Ministra Zdrowia, który chce łączyć raciborskie krwiodawstwo z katowickim. Zarządzający krwiodawstwem wskazują m.in.: kto straci na połączeniu; ile prawdy jest w zapowiadanych przez resort korzyściach z połączenia i co stało się z innymi centrami, które przyłączono do Katowic.

Likwidacja krwiodawstwa. Z ministerstwem walka na argumenty
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Argument Ministerstwa Zdrowia: Połączenie doprowadzi do racjonalizacji dysponowania krwią i jej składnikami. Dotychczas w przypadku RCKiK w Katowicach zdarzały się niedobory krwi przy jednoczesnym jej nadmiarze w przypadku RCKiK w Raciborzu,

Argument RCKiK w Raciborzu: Centrum w Katowicach nabywało krew i jej składniki w RCKiK w Raciborzu, tylko w sezonie letnim wobec ogólnopolskich braków krwi. Poza tym okresem nabywano krew poza województwem śląskim, zamiast skontaktować się z Ekspedycją RCKiKw  Raciborzu.

MZ: W Raciborzu dochodziło do niszczenia krwi;

RCKiK: W roku 2014 zniszczenia składników krwi w RCKiK w Raciborzu utrzymywały się poniżej średniej krajowej, ogółem 3,1% zniszczeń w Raciborzu (w tym 2,41% z powodów przeterminowania);

MZ: Oba centra funkcjonują na terenie jednego województwa;

RCKiK: Dwa Centra Krwiodawstwa powstały na terenie województwa śląskiego z powodu bardzo wysokiego zagęszczenia ludności i uprzemysłowienia regionu (niespotykanego w  innych częściach Polski), co w dalszym ciągu stanowi uzasadnienie istnienia 2 odrębnych jednostek na tymże terenie.

MZ: Zła sytuacja finansowa RCKiK w Raciborzu. Jego przejęcie przez będące w dobrej kondycji finansowej RCKiK w Katowicach wpłynie na racjonalizację kosztów funkcjonowania publicznej służby krwi na przedmiotowym terenie.

RCKiK: Zła sytuacja finansowa RCKiKw  Raciborzu powstała m.in. w wyniku prowadzenia olbrzymiej inwestycji rozbudowy siedziby w Raciborzu wartej 30 mln (13 mln pochodziło z dotacji MZ). Inwestycja wymagała zaciągnięcia kredytu w wysokości 10 mln, a 7 mln zł stanowiły środki własne Centrum. Przychody Centrum przeznaczano na ww. inwestycję zamiast na podstawową działalność statutową Centrum. Krwiodawstwo w Raciborzu opracowało plan naprawczy, dzięki któremu w ciągu kilku lat poprawi wystarczająco swoja sytuację finansową, by móc się bilansować. Obciążenie RCKiK w Katowicach zobowiązaniami Raciborza będzie skutkowało niezawinionym pogorszeniem sytuacji finansowej ww. Centrum. Należy dać  szansę RCKiK w  Raciborzu na wprowadzenie planu naprawczego w życie, tym bardziej, że Centrum za I półrocze wypracowało zysk.

MZ: RCKiK w Raciborzu, jest stosunkowo niewielką jednostką, a osiągane przychody ze sprzedaży są jednymi z niższych w porównaniu z innymi regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

RCKiK: RCKiK w Raciborzu pobiera więcej krwi niż wiele innych Regionalnych Centrów Krwiodawstwa działających na terenie całego województwa i w poprzednich latach plasowało się na pozycjach 11-14 pod względem poboru krwi, a zatem przychody RCKiK w Raciborzu są wyższe niż przychody Centrów pobierających mniej krwi i jej składników. Jeszcze raz- uzasadnia to istnienie RCKiK w Raciborzu. Stwierdzenie "małe centrum" powinno dotyczyć jednostki, która pobierają mało krwi i jej składników, a nie działają na małym terenie.

MZ: RCKiK w Raciborzu zaciągnęło zobowiązania, których wartość przekroczyła roczną wartość przychodów ze sprzedaży.

RCKiK: Przychody ze sprzedaży wynoszą ok.18 mln zł

MZ: Stosunek zobowiązań do przychodów w RCKiK w Raciborzu jest najwyższy wśród regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Obsługa tak wysokiego poziomu zobowiązań - w odniesieniu do prowadzonej skali działalności - jest bardzo trudna, zważywszy także na wysoki poziom kosztów obsługi zadłużenia.

RCKiK: Kredyty zawarte są w Banku Gospodarstwa Krajowego, a wyłonienie kredytodawcy obsługującego zadłużenie odbyło się w trybie zamówienia publicznego.

MZ: Pojawienie się problemów z utrzymaniem płynności finansowej skutkowało powstaniem stosunkowo wysokiego poziomu zobowiązań wymagalnych, tym samym jednostka znalazła się w trudnej sytuacji finansowej wymagającej podjęcia radykalnych działań naprawczych w celu uzdrowienia sytuacji i zapewnienia możliwości dalszego funkcjonowania.

RCKiK: Opracowano plan naprawczy, który jest już wdrażany. Pierwszym etapem była restrukturyzacja zadłużenia i obniżenie kosztów, co widać po wyniku finansowym za I półrocze 2015.

MZ: RCKiK w Katowicach, jako jednostka funkcjonująca na terenie tego samego województwa, znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej, a skala jej działalności jest nieporównywalnie większa, gdyż przychody ze sprzedaży należą do najwyższych spośród wszystkich regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Tym samym włączenie RCKiK w Raciborzu w struktury RCKiK w Katowicach, przy podjętych działaniach naprawczych, nie spowoduje trudności dla RCKiK w Katowicach.

RCKiK: Istnieje ryzyko, że w wyniku połączeniu 2 RCKiK będące w dobrej sytuacji finansowej Centrum z  Katowic w przyszłym roku popadnie w trudności finansowe i sytuacja się powtórzy. Z kim wówczas połączone zostanie Centrum z Katowic?

MZ: Projektowana reorganizacja przyczyni się również do skuteczniejszego i bardziej efektywnego zarządzania aktywami oraz personelem.

RCKiK: W pierwszej kolejności zostaną zwolnieni pracownicy działów administracyjno-gospodarczych. A następnie w związku z wymaganiami GMP  nastąpi  centralizacja badań. Spowoduje to kolejne zwolnienia pracowników medycznych.

MZ: zmiana nie spowoduje zmian ani dla krwiodawców, albowiem RCKiK w Raciborzu oraz jego oddziały terenowe staną się oddziałami terenowymi RCKiK w Katowicach,

RCKiK: Historia pokazuje, że RCKiK w Katowicach ogranicza liczbę oddziałów terenowych na rzecz ekip. Oznacza to, że dawcy nie będą mieli tylu stałych miejsc do oddawania krwi, co w konsekwencji doprowadzi do spadku ilości donacji. W związku z prowadzeniem racjonalnej gospodarki krwią, nasi dawcy oddają osocze. Likwidując oddziały terenowe dawcy już nie będą mieli takiej możliwości i przyczyni się to do zwiększenia zniszczeń.

MZ: Połączenie centrów nie spowoduje zmian dla podmiotów leczniczych

RCKiK: Wzrośnie koszt procedury medycznej o transport z Katowic. Wydłuży się czas oczekiwania na krew i jej składniki oraz na badania konsultacyjne. Może to zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów. RCKiK w Katowicach zlikwidowało pracownie konsultacyjne i ekspedycyjne w Bielsku-Białej i Częstochowie. Taki sam los spotka te działy w RCKik w Raciborzu.

MZ: Wskutek połączenia centrów nastąpi poprawa wizerunku publicznej służby krwi.

RCKiK: RCKiK w Raciborzu bardzo dobrze współpracuje z dawcami ze swego terenu, jednostkami samorządowymi i klubami HDK oraz posiada bardzo dobrą opinię. Współpracuje również dobrze z innymi Centrami Krwiodawstwa. Przygotowywanie projektu rozporządzenia ministra bez stosownych konsultacji z wszystkimi stronami zainteresowanymi takimi jak RCKiK w Raciborzu, kluby HDK, samorządy, szpitale z terenu działalności RCKiK w Raciborzu, NFZ, Rzecznik praw Pacjenta, Krajowa Komisja ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jest tym co pogarsza wizerunek publicznej służby krwi.

MZ: Po połączeniu obszar działania połączonych centrów będzie obejmował województwo śląskie, z tym że dystrybucja krwi i jej składników oraz tkanek będzie mogła odbywać się na terenie całego kraju.

RCKiK: W chwili obecnej zgodnie ze statutem dystrybucja krwi i jej składników może odbywać sie na terenie całej Polski.