Czwartek, 27 czerwca 2019

imieniny: Władysława, Maryli, Władysławy

RSS

Marek Labus: nagroda dla dyrektora szpitala została przyznana z naruszeniem przepisów

16.12.2014 08:30 | 2 komentarze | red

Labus napisał do radnych powiatowych list w sprawie nagrody dla dyrektora szpitala. - Rada Powiatu i Zarząd nowej kadencji powinni jeszcze raz pochylić się z uwagą nad tą podjęta w pośpiechu i na odchodnym decyzją poprzedniego Zarządu Powiatu - pisze Marek Labus.

Marek Labus: nagroda dla dyrektora szpitala została przyznana z naruszeniem przepisów
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Szanowni Państwo.

Proszę nie traktować niniejszego pisma jako protestu przeciwko dobremu wynagradzaniu menedżerów oraz protestu w sprawie przyznawania nagród rocznych dla dyrektora spzoz. Oświadczam, że nie bulwersuje mnie ani fakt przyznawania takich nagród ani ich wysokość. Nie do przyjęcia są jednak okoliczności w jakich przyznaje się tę nagrodę, proporcja wysokości nagrody dyrektora do możliwości spzoz przyznania podwyżek i nagród pracownikom szpitala, a poza wszystkim nie do zaakceptowania jest łamanie przez poprzedni Zarząd Powiatu swoich własnych kryteriów przyznawania nagrody. To ostatnie powoduje podejrzenie, że w tym roku nagroda została przyznana z naruszeniem przepisów - a co za tym idzie - Szpital znowu wypłacił niemałe środki dyrektorowi na podstawie aktu prawnego z wadą.

Uzasadnienie:

Do dnia 30 10 2014 w sprawie przyznawania nagród rocznych dyrektorowi spzoz obowiązywały zasady zapisane w Uchwale Nr 173/665/10 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 6 lipca 2010r.

Zasady zawierały wzór wniosku rady społecznej oraz zbiór kryteriów jakimi Rada Społeczna powinna się kierować przy wnioskowaniu a Zarząd Powiatu przy przyznawaniu nagrody rocznej.

Być może kryteria zawarte w tych zasadach nie były przyjazne dla dyrektora spzoz - ale zostały uchwalone uchwałą Zarządu Powiatu i powinny być przez Radę Społeczną i Zarząd przestrzegane.

Zgodnie z wytycznymi, przy decyzjach o tej nagrodzie należy porównać:

podstawowe wskaźniki ekonomiczne, a w szczególności: zysk lub stratę netto roku badanego i roku poprzedzającego rok badany, wskaźniki poziomu kosztów, rentowności obrotu netto,

Wystarczy tylko pobieżnie przeczytać sprawozdanie finansowe Szpitala za rok 2013, opinię i raport biegłego rewidenta, żeby stwierdzić iż:

strata szpitala w roku 2013 była większa niż w 2012

przychody netto szpitala w roku 2013 były mniejsze niż w roku 2012

koszty działalności operacyjnej Szpitala były w 2013 roku większe niż w 2012

według opinii biegłego rewidenta wszystkie wskaźniki rentowności Szpitala za rok 2013 były ujemne, i to o wartościach ujemnych znacznie wyższych niż w roku 2012.

Następnym kryterium jakie należało rozważyć przy decydowaniu o nagrodzie było: rozwiązywanie pojawiających się problemów w związku z funkcjonowaniem szpitala. Z doniesień prasowych wynika, że zarówno w 2013 roku jak i obecnie pozostają nierozwiązane problemy szpitala w związku z nieterminowym wywiązywaniem się dyrekcji z podjętych pisemnie zobowiązań wobec załogi (dotyczy ustalonych okresowych podwyżek dla pielęgniarek). Brak rozwiązania tych problemów w 2013 roku skutkuje trwającym do dziś sporem zbiorowym w szpitalu.

Z powyższego wynika, że Rada Społeczna ani Zarząd Powiatu nie przestrzegali reguł ustalonych jako kryteria przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi spzoz.

Uchwała rady społecznej w sprawie wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej za 2013 rok została podjęta w dniu 21 maja 2013 (ponad miesiąc przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego szpitala przez Radę Powiatu! - a przecież dopiero zatwierdzone sprawozdanie finansowe mogło być podstawą do sprawdzania i porównywania kryteriów ekonomicznych w sprawie nagrody rocznej za rok 2013). Widać, że Rada Społeczna zupełnie nie przejmowała się nawet zachowaniem pozorów przestrzegania jakichkolwiek reguł.

Uchwała Rady Społecznej w sprawie wnioskowania o nagrodę roczną w wysokości 3-krotnej pensji dla dyrektora spzoz trafiła do Starostwa przed 4 czerwca 2014 (otrzymałem kopię tej uchwały wraz z pismem Starosty z dnia 4.04.2014) -do uchwały powinien być dołączony wniosek. Czy był - czy też dołączono go dopiero w dniu 30 lipca 2013 - trudno powiedzieć - ale jeśli pomiędzy 21 maja 2014 a 30 lipca 2014 nie odbyło się posiedzenie rady społecznej - to wniosek raczej był sporządzony w dniu 21.05.2014 (czyli ponad miesiąc przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego).

Zasady w sprawie nagrody rocznej obowiązujące do dnia 30.10.2014 wyraźnie stwierdzały:

Nagrodę roczną dyrektorowi przyznaje się, w okresie do 3 miesięcy, po przyjęciu i zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Rada Powiatu podjęła stosowna uchwałę w dniu 24.06.2014 (fakt bezsporny).

Zarząd Powiatu miał czas 3 miesiące na podjęcie decyzji ws nagrody.

Najprawdopodobniej z przyczyny zbliżających się wyborów samorządowych Zarząd Powiatu postanowił nie decydować o tej kontrowersyjnej dla opinii publicznej nagrodzie przed zakończeniem wyborów. Aby przedłużyć sobie czas, Zarząd Powiatu w dniu 30 września 2014 roku podjął uchwałę o zmianie zasad, wyznaczającą nowe terminy przyznawania nagrody rocznej (tj. do końca roku kalendarzowego) oraz wbrew temu co napisała w uzasadnieniu uchwały Sekretarz Powiatu - zmieniono również niektóre kryteria. Zmienił się również wzór wniosku Rady Społecznej.

W zawiązku z tym, że do dnia 30.10.2014 obowiązywały „stare zasady” - a sprawozdanie finansowe Szpitala zatwierdzono w dniu 24.06.2014 - to Zarząd Powiatu miał czas do dnia 24.10.2014 na podjęcie uchwały o przyznaniu bądź nie przyznaniu nagrody rocznej za rok 2013 dla dyrektora spzoz (czego ani Sekretarz Powiatu ani Zarząd Powiatu widocznie nie zauważyli lub nie chcieli zauważyć).

Wprowadzone nowe zasady w dniu 30.10.2014 (6 dni po upływie terminu na przyznanie nagrody według starych zasad i w zasadzie po tym kiedy dyrektor spzoz z powodu opieszałości Zarządu Powiatu utracił w dniu 24.10.2014 prawo do nagrody za rok 2013) nie dawały już Zarządowi Powiatu żadnego prawa do przyznania nagrody rocznej za rok 2013. Zarząd Powiatu, aby ewentualnie zakończyć całą sprawę podjęciem uchwały, mógł co najwyżej podjąć uchwałę o nieprzyznaniu nagrody rocznej za rok 2013 i taką możliwość dawał Zarządowi Powiatu przygotowany projekt uchwały w tej sprawie - ale Zarząd Powiatu z tego nie skorzystał.

Dodatkowo należy wskazać, że projektu tej uchwały nie umieszczono w pierwotnym porządku obrad Zarządu Powiatu w dniu 2.12.2014 (źródło: BIP Powiatu) a uchwała została wprowadzona przez Starostę Adama Hajduka w trakcie obrad, tak, że pozostali członkowie zarządu nie mogli się z tą uchwałą zaznajomić wcześniej. Jak wynika z protokołu uchwałę omawiał Starosta Adam Hajduk - nic nie wspomniał o tym, że termin na podjecie pozytywnej decyzji w tej sprawie upłynął w dniu 24.10.2014, a jego argumentacja za tym, żeby nagrodę za rok 2013 przyznać była co najmniej kuriozalna i niezgodna z żadnymi ustalonymi zasadami: argumentował , że należy przyznać nagrodę za rok 2013 ponieważ wyniki szpitala za rok 2014 będą dobre (protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dn 2 12 2014).

Z ostrożności należy wskazać, że po 30.10.2014 nie tylko zmieniły się terminy przyznawania nagrody - ale również jej kryteria oraz wzór wniosku o jej przyznanie. W podstawie prawnej uchwały z dnia 2.12.2014 (nagroda roczna za 2013 dla dyr. spzoz) przywołane są nowe zasady i nowy wzór wniosku - i Zarzad Powiatu powinien tego też przestrzegać.

Otóż z uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.10.2014 wynika, że wniosek Rady Społecznej musi zawierać: Opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową spzoz (czego przed 30.10.2014 nie wymagano) więc tego opisu w dniu 2.12.2014 nie było - bo wniosek Rady Społecznej napisano przed 30.10.2014, jednak Starosta Adam Hajduk jako mediator w sporze zbiorowym w Szpitalu raczej miał wiedzę, że każdy nadprogramowy wydatek Szpitala w roku 2014 będzie katastrofalny dla finansów placówki (przynajmniej tak to przedstawiał protestującym pielęgniarkom).

Jeżeli w podstawie prawnej uchwały z dnia 2.12.2014 Zarząd Powiatu przywołał nowy wzór wniosku to powinien o taki zwrócić się do rady Społecznej po 30.10.2014 - a tego nie zrobił.

Dodatkowo należy wskazać, że według nowych zasad do wniosku o nagrodę roczną musiało być załączone oświadczenie o terminowej regulacji przez podmiot zobowiązań o charakterze publicznoprawnym.

Takiego oświadczenia z pewnością nie było w złożonym wniosku według starych zasad. Zresztą dyrektor ani księgowy szpitala nie mógłby takiego oświadczenia za rok 2013 złożyć.

Ze sprawozdania finansowego Szpitala za rok 2013 wynika, że Prezydent Miasta umorzył podatek od nieruchomości w wysokości ponad 500 000 zł. Z obowiązku zaplaty tego podatku nie można zwolnić - można tylko należność umorzyć jeśli podmiot nie zapłaci, czyli kiedy nie reguluje w terminie lub wcale nie reguluje tej należności.

Tak wiec nawet gdyby przyjąć, że Zarząd Powiatu jeszcze mógł w dniu 2.12.2014 przyznać nagrodę już według nowych zasad - to dyrektor szpitala nie mógłby oświadczyć, że placówka w terminie płaciła zobowiązania publiczno -prawne w 2013 - więc według nowych zasad przyznawania nagrody również nie spełniałby bezwzględnych kryteriów do jej otrzymania.  

Cała ta sprawa ma kilka aspektów: jeden to nieprzestrzeganie reguł i zasad ustalonych przez Zarząd Powiatu - przez Radę i Zarząd Powiatu, drugi to pospieszna zmiana reguł w ciągu roku, żeby jednak zdążyć z przyznaniem nagrody, trzeci to wprowadzanie kontrowersyjnej uchwały pod obrady Zarządu poza ustalonym wcześniej porządkiem obrad, czwarty to podjęcie pozytywnej decyzji w sposób wzbudzający uzasadnione podejrzenia, że uchwała ma wady prawne. Oczywiście ponad wszystko wybija się jakaś irracjonalna (od wielu lat) tendencja aby podejmować karkołomne i często na pograniczu prawa lub bezprawne decyzje co do uposażenia dyrektora szpitala.

Charakterystyczne jest również to, że za każdym razem winą za błędy Starosty i Zarzadu obarczany jest nadzór prawny Starostwa - a przecież zmiana reguł przyznawania nagrody rocznej to z pewnością nie była inicjatywa prawników a raczej Zarządu Powiatu. Inicjatywa przyznania nagrody rocznej dyr. spzoz raczej nie wychodzi od nadzoru prawnego. Sprawy pracownicze kierowników jednostek organizacyjnych powiatu (a więc i dyr. spzoz) leżą w gestii Sekretarza Powiatu. Za pracę Starostwa odpowiada Starosta a nie nadzór prawny.

Szanowni Państwo Radni - uchwała Zarządu Powiatu z dnia 2.12.2014 (w sprawie nagrody rocznej) nie dość, że społecznie bardzo kontrowersyjna, to jeszcze została podjęta bez zachowania ustanowionych reguł i z podejrzeniem wad prawnych. Z uwagi na rolę jaka odgrywa Szpital Rejonowy w Raciborzu, z szacunku dla pracowników Szpitala wydaje się, że Rada Powiatu i Zarząd nowej kadencji powinni jeszcze raz pochylić się z uwagą nad tą podjęta w pośpiechu i na odchodnym decyzją poprzedniego Zarządu Powiatu.

Z poważaniem Marek Labus


Marek Labus pracował w przeszłości w raciborskiej lecznicy. Jest menadżerem służby zdrowia z doświadczeniem w pracy w dużych placówkach (m.in. w Katowicach). Już raz toczył spór ze starostwem wskazując nieprawidłowości przy wypłatach dla członków rad nadzorczych spółek samorządowych i kwestionując zasady przyznawania nagrody dla szefa szpitala. Teraz znów zabiera głos w sprawie działań byłego starosty Adama Hajduka.

Ludzie:

Adam Hajduk

Adam Hajduk

inspektor ds. inwestycji w gminie Rudnik, były Starosta Raciborski